Vergunning

Vergunning melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

U kunt aanvragen, weigering, intrekking en overtredingen van Vergunningen hier melden

Het kan zijn dat u van plan bent om te (ver)bouwen of te slopen, of u wilt een horecaonderneming beginnen, wilt u taxi gaan rijden of een boom op uw eigendom kappen, alle zaken waarvoor u een vergunning of ontheffing nodig heeft, moet u bij de overheid terecht voor het verrichten van een bepaalde activiteit. Voor bepaalde activiteiten heeft u als particulier of onderneming vergunningen of ontheffing nodig. Het is helaas vaak zo dat u tegen ingewikkelde regelgeving en (langdurige) procedures aanloopt. Het kan ook zijn dat aanvragen van vergunningen of ontheffing geweigerd worden. Meld.nl helpt u graag verder. Bij afwijzingen kunnen wij bezwaar en bij een ongegrondverklaring, beroep indienen bij de rechter. Desnoods zullen wij voor u procederen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Let Op! Uw Aanvraag moet volledig zijn, anders loopt u kans geweigerd te worden. In sommige situaties kan de overheid de Wet Bibob gebruiken om uw achtergrond te checken. De aanvraag moet in sommige situaties ook binnen of voor een bepaalde termijn voorafgaand aan de bewuste gebeurtenis te worden aangevraagd. Het bestuursorgaan kan uw aanvraag is niet ontvankelijk verklaren, uw aanvraag wordt toegewezen of afwijzen. U moet voor de aanvraag leges betalen. Het bestuursorgaan moet binnen 8 weken nadat de aanvraag volledig is ingediend een beslissing op de aanvraag te nemen. U kunt de bestuursorgaan na de geldende termijn zonder dat er een beslissing is genomen in gebreke stellen. Ontvangt u dan binnen twee weken nog geen beslissing, dan gaat de gemeente dwangsommen verbeuren en kunt u rechtstreeks naar de rechtbank om een beslissing af te laten dwingen. Dit is geregeld in de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.

De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu welke in de plaats komt van 25 oude vergunningen waaronder de gebruiksvergunning, de bouwvergunning en de milieuvergunning. De omgevingsvergunning kent een specifieke vergunningsprocedure. Neem contact op met ons gespecialiseerde advocaat hierover.

Vergunning van A t/m Z

A B D E G H K M N O P R S T V W