Internationaal Recht

Internationaal Recht Advocaat inschakelen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Internationaal recht
Het internationaal recht bestaat uit het geheel van regels die door staten of naties worden erkend als bindend in hun onderlinge betrekkingen, waaronder hun betrekkingen met internationale organisaties.

Het internationaal privaatrecht (IPR)
Het internationaal privaatrecht is een rechtsgebied dat in geval van grensoverschrijdende rechtsverhoudingen bepaalt welke rechter internationaal bevoegd is, welk recht van toepassing is, of een buitenlandse beslissing voor erkenning en tenuitvoerlegging in aanmerking komt in Nederland en andersom. Als u te maken krijgt met familierecht, erfrecht, huwelijksrecht, handelsrecht, arbeidsrecht, EU recht, privaatrecht, schade, geschillen, contracten en (letsel)schade  op internationaal niveau, dan krijgt u ook te maken met de vreemde taal, andere wetgeving, verschillen in cultuur en andere gewoontes en normen. Het is van belang dat u uw zaak goed laat toetsen door een gespecialiseerde juridische dienstverlener die kennis heeft over het land en zijn wetten en procedures. 

Letselschade in het buitenland
Heeft u letselschade opgelopen in het buitenland dan geldt niet het Nederlands recht. Als u tijdens een georganiseerde reis letselschade oploopt, kunt u afhankelijk van bepaalde factoren de reisorganisatie aansprakelijk stellen. Heeft u letselschade door een auto ongeval in het buitenland opgelopen, dan is afhankelijk van het land of die aangesloten is bij het Haags Verkeersongevallenverdrag (HVV) of u volgens Nederlands recht of het recht van het land van verblijf de schade kunt verhalen. Het is van belang dat u uw zaak goed laat toetsen door een gespecialiseerde juridische dienstverlener die kennis heeft over het land en zijn wetten en procedures. 

Strafrecht
Nederlandse verdachten die in het buitenland worden verdacht van strafbare feiten en berecht zullen worden in het buitenland kunnen rekenen op juridische bijstand uit Nederland. Een strafrecht advocaat en gespecialiseerd is in het Internationaal strafrecht kan u hierbij helpen. De advocaten maken onderdeel uit van een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde strafrechtadvocaten over de hele wereld die aangesloten zijn bij de European Criminal Bar Assocation, die expertise beschikken op het gebied van uitlevering en overlevering. 

Internationale Geschillenbeslechting
Overeenkomsten worden in een open economie en de huidige gemondialiseerde tijd steeds vaker met buitenlandse ondernemingen, private personen en werknemers gesloten. Het komt voor dat na het ondertekenen van een contract waarin afspraken zijn vastgelegd over de kwaliteit van het werk, meerwerk, hoeveelheid gewerkte tijd, prijsafspraken, etc, discussies en conflicten kunnen ontstaan tussen de buitenlandse opdrachtgever of opdrachtnemer. Overeenkomsten en geschillen kunnen ook in de privaatrecht, familierecht, arbeidsrecht en overige rechtsgebieden ontstaan.

Nadelen rechter
Als partijen er onderling niet uitkomen is de rechter de aangewezen instituut die uitspraak doet over een geschil. Er kleven aan het voorleggen van een zaak aan de buitenlandse rechter, denk aan formelere procedures, vaste zittingslocaties, overbezette rechters, dure procedures en bodemprocedures die langer dan 1 á 2 jaar kunnen duren. Maar er zijn alternatieve en snellere wegen te bewandelen zodat de opdracht niet lang stil hoeft te liggen. De uitkomst is internationale geschillenbeslechting. 

Voordelen geschillenbeslechting
Hierbij kunt u denken aan arbitrage, bindend advies, bemiddeling of mediation. Voordelen: De procedures zijn korter en bij complexe dossiers kan de zaak afgehandeld worden in enkele maanden en blijven partijen ‘on speaking terms’. Een ander belangrijk voordeel is dat de arbiter(s) specifieke kennis en kunde heeft om de zaak tot een positief einde voor beide partijen te laten komen. In een zaak die voor de rechter komt, zal een deskundige ingeschakeld moeten worden, dat weer tijd in beslag zal nemen. Uitspraken van de rechter worden vaak gepubliceerd en de zittingen zijn openbaar. Daarentegen, als uw zaak mediagevoelig ligt, dat bij geschillenbeslechting voorkomen wordt dat u imagoschade lijdt. 

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over internationaal recht. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij geschillen, schade, aansprakelijkheid, claims en procedures in het buitenland. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding

Internationaal Recht van A t/m Z

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Z