Zorg

Zorg klachten melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Geschillen over zorg
Veranderingen in de zorgsector en de taken die zorgverzekeraars en gemeenten bij hebben gekregen leiden tot veel vragen, misstanden of klachten bij zorgbehoevenden. De gemeente die geen ondersteuning geeft volgens de Wmo, u heeft langdurige en intensive zorg volgens de Wlz nodig maar CIZ geeft u niet de juiste indicatie, er zijn geschillen met uw zorgverzekeraar, de gemeente komt haar Jeugdwet zorgplicht om de juiste zorg en ondersteuning aan uw kind te bieden niet na, u heeft een geschil over Persoonsgebondenbudget (Pgb) met CIZ, de gemeente of SVB, u heeft klachten over handelen en beoordeling zorgverlener, (second opinion) en medisch dossier, u bent chronische ziek en u krijgt niet de financiële middelen om de kosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassing en voorzieningen te dekken. 

Sociaal-zekerheidsrecht, bevoegdheden en bezwaar en beroep
Ouderdom, zieken of mensen met een beperking die niet zelfstandig zich kunnen redden, kan de gemeente vragen om ondersteuning, bijvoorbeeld bij huishoudelijke hulp, aanpassing van de woning, dagbesteding, vervoer of opvang buitenshuis. De gemeente en SVB verstrekken uitkeringen, nemen besluiten, kunnen toezicht houden op naleven van geldende regels, hebben opsporingsbevoegdheid en kunnen handhaven als regels worden overtreden en sancties op te leggen zonder tussenkomst van de rechter. Indien u niet eens met een besluit van de gemeente tegen de beslissing over ondersteuning vanuit de Wmo of bij PGB, dan kunt u bezwaar maken. Een besluit kan o.a. zijn ‘afwijzing aanvraag’, ‘stopzetten of korten’, terugvorderen’ bijvoorbeeld vanwege vermoedens van fraude of niet voldoen aan alle voorwaarden voor PGB. Als de gemeente blijft bij zijn eerder besluit, dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter. Een WMO PGB advocaat kan u bijstaan bij bezwaar en beroep. 

Klachten over Zorgverlener
Heeft de zorgverlener fouten gemaakt en heeft de patient daardoor lichamelijke en/of geestelijke schade geleden, zijn de normen niet nageleefd, zijn er verkeerde of te late diagnose vastgesteld, hebben verkeerde of te late diagnose geleid tot letselschade, is er onvoldoende informatie verstrekt over de behandeling, is er geen informatie gegeven over de gevolgen van de behandeling, zijn eventuele alternatieven niet besproken, is verkeerd geoordeeld over de situatie van de patiënt en niet doorverwezen naar eerste hulp, zijn verkeerde medicijnen voorgeschreven of verstrekt, is het beroepsgeheim geschonden, is een onjuiste verklaring of een onjuist rapport afgegeven, is het medisch dossier op straat komen te liggen, is er ten onrechte niet doorverwezen naar een andere beroepsbeoefenaar, is er sprake van seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag? Indien u een klacht wil indienen tegen de zorgverlener, dan kunt u dat doen bij het medisch tuchtcollege. De patiënt heeft recht op o.a vrije artsenkeuze, inzage in het medisch dossier en recht op privacy en geheimhouding. Voor de 1e lijn zorgverleners zoals de arts, verpleegkundige of apotheker zijn er regels en bepalingen die in het medisch tuchtrecht zijn vastgelegd. Het medisch tuchtcollege neemt klachten aan over de zorgverleners. Het college toetst of de regels door de zorgverlener is nageleefd. Zij kunnen een waarschuwing, boete of verbod op uitoefening van het beroep opleggen. Het is raadzaam om een medisch recht advocaat in te schakelen. 

Kort geding bij spoedeisend belang
Indien uw zaak een spoedeisend belang heeft, dan kunt u in het proces van bezwaar of beroep een kort geding instellen. Het besluit van het bestuursorgaan blijft geldig, maar u wilt dat de werking van het besluit per direct wordt gestopt. Bijvoorbeeld bij een besluit van de gemeente over zorg en hulp of de SVB over het Persoonsgebonden budget (PGB) en
u plotseling in de financiële problemen komt of uw zorg wordt stopgezet of gekort en uw vaste lasten niet kunt betalen. De voorzieningsrechter kan beslissen dat de SVB of de gemeente voorlopig door moet gaan met uitbetalen en verstrekken van hulp. De rechter kan kiezen om de zaak ”kort te sluiten” dat inhoud dat in de beroepsprocedure meteen een einduitspraak wordt gedaan. U kunt hiervoor een sociale zekerheidsrecht advocaat inschakelen.  

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over juridische zaken. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij  conflicten, geschillen, schade, aansprakelijkheid, claims en procedures. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding>>>

Zorg van A t/m Z

A B C D F G H I J K L M N O P R S T V W Z