Gemeente

Gemeente zaken melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Bestuursrecht
Het bestuursrecht is het geheel van rechtsregels die de bestuurlijke bedrijvigheid beheersen van overheidsorganen die tot de uitvoerende macht behoren. Een bestuursrechtelijke procedure is een rechtszaak tegen de overheid. In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Het bestuursrecht geeft regels aan de overheid voor de uitoefening van zijn bevoegdheden. Onder andere  Milieurecht, ambtenarenrecht, belastingrecht, sociaal zekerheidsrecht, ruimtelijke ordening en bouwrecht vallen onder bestuursrecht. 

Bevoegdheden
Bestuursorganen nemen besluiten, houden toezicht op naleven van geldende regels voor burger en bedrijf, hebben opsporingsbevoegdheid en kunnen handhaven door bestuursrechtelijke sancties op te leggen, zoals bestuursdwang, dwangsom, intrekking vergunning of een andere beschikking zonder tussenkomst van de rechter.

Bezwaar
Indien een bestuursorgaan een besluit neemt, bijvoorbeeld in zaken als een vergunning, uitkering, belasting, toeslagen, PGB, Wmo, UWV,  vreemdelingenrecht, planschade of nadeelcompensatie, aanbesteding, etc, en u bent belanghebbend en niet eens met het besluit van het bestuursorgaan (gemeente, provincie, waterschap, toezichthouder, centrale overheid), dan kunt u binnen een bepaalde termijn bezwaar maken tegen het besluit. Dat doet u bij het bestuursorgaan die het besluit heeft genomen. De wettelijke termijn is vaak 6 weken voor het reageren op uw bezwaar.   

Zienswijze
Indien een bestuursorgaan van plan is een besluit te nemen, bijvoorbeeld bij een bestemmingsplan of een bestuurlijke boete, dan kunt u in een zienswijze mondeling of schriftelijk aangeven waarom u wel of niet eens met het voorgenomen besluit. U moet belanghebbende zijn. Een bestuursorgaan is niet altijd verplicht om te reageren op uw zienswijze. 

Beroep
Wijst het bestuursorgaan uw bezwaar af, dan kunt u in beroep gaan tegen het besluit bij de bestuursrechter. Op de beslissing op uw bezwaar staat hoe lang u de tijd heeft om in beroep te gaan. Meestal is de termijn 6 weken. Ook als het bestuursorgaan niet tijdig beslist op een bezwaarschrift, geldt dat als een ‘fictief’ besluit op bezwaar en kunt u daartegen in beroep. Als u niet eens bent met de uitspraak van de bestuursrechter, dan kunt u daartegen in hoger beroep gaan. Aan een beroepsprocedure zijn meestal kosten verbonden, zoals kosten rechtszaak en griffierecht. Vanwege de complixiteit van het proces in het bestuursrecht, is het raadzaam om een bestuursrecht advocaat in te schakelen.  

Schadevergoeding
Indien u schade heeft geleden door een onrechtmatig besluit van een bestuursorgaan, dan kunt u schadevergoeding eisen bij het bestuursorgaan zelf. Als uw schadevergoeding wordt afgewezen, of het bestuursorgaan niet binnen 8 weken reageert, dan kunt u de rechter verzoeken een schadevergoeding toe te kennen. Het bestuursorgaan kan aansprakelijk worden gehouden als die een besluit heeft ingetrokken, bijvoorbeeld door onterecht een vergunning bij de vergunninghouder in te trekken of wanneer een besluit dat voordelig uitpakte voor een bedrijf of particulier ongedaan wordt gemaakt doordat aan het onjuiste besluit zijn rechtsgeldigheid wordt ontnomen. Ook in gevallen als het bestuursorgaan liet blijken dat achteraf het besluit onjuist, kunt u het bestuursorgaan aansprakelijk stellen. In gevallen als het bestuursorgaan zich beroept op een besluit die onrechtmatig tot stand is gekomen, kan een advocaat beoordelen in hoeverre de onrechtmatigheid toegerekend kan worden en of er sprake is van eigen schuld of risico aan de kant van de aanvrager. Als het besluit wordt ingetrokken, dan kan het bestuursorgaan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die veroorzaakt is door het intrekken van het besluit. Een advocaat bestuursrecht aansprakelijkheidsrecht kan u bijstaan in het vorderen van schadevergoeding bij de bestuursrechter, de civiele rechter of de . Naast aansprakelijk stellen, moet er beroep worden aangetekend tegen de intrekking van het besluit. 

Procedure
Afhankelijk van de aard van de zaak en/of hoogte van het geeiste schadebedrag kunt u een bestuursrechtelijke procedure aanspannen. Indien uw zaak een spoedeisend belang heeft, dan kunt u in het proces van bezwaar of beroep een bestuursrechtelijke kort geding instellen. Het besluit van het bestuursorgaan blijft geldig, maar u wilt dat de werking van het besluit per direct wordt gestopt. Bijvoorbeeld bij een besluit om uw vergunning in te trekken of bij een hoge dwangsom, totdat een beslissing is genomen in de bodemprocedure. U dient daarvoor een verzoek in te dienen bij de voorzieningenrechter. Het komt voor dat de rechter meteen een definitief oordeel uitspreekt over de zaak. De rechter kan kiezen om de zaak ”kort te sluiten” dat inhoud dat in de beroepsprocedure meteen een einduitspraak wordt gedaan. Vanwege de complixiteit van het proces in het bestuursrecht, is het raadzaam om een bestuursrecht advocaat in te schakelen.  

Mediation of advocaat
In het civiele recht is mediation inmiddels een bekend begrip, maar het komt steeds vaker voor dat geschillen tussen burgers en bestuurorganen door mediation wordt opgelost. Mediation voorkomt een lange, ingewikkelde en slepende proces waarbij partijen het risico lopen dat de uitkomsten onbevredigend zijn. Of u ontvangt een brief van het gerecht waar uw procedure loopt waarin u op de mogelijkheid van mediation wordt gewezen, of de rechter wijst u tijdens een zitting op de mogelijkheid. Niet altijd valt op te maken of een dossier zich leent voor mediation, en heeft u de mogelijkheid om voor mediation te kiezen nadat u de zaak aanhangig hebt gemaakt bij een rechterlijke instantie. Het initiatief ligt bij u. Door mediation wordt tijd en kosten bespaart en kan invloed op de uitkomst van het conflict worden uitgeoefend. Een bestuursrecht mediator kan u bijstaan in uw zaak. Soms kan een bestuursrechtelijke zaak vanwege de situatie en aard van het geschil en de houding van partijen niet door een mediator worden opgelost, en is vragen om de oordeel van de rechter onvermijdelijk. Vanwege de complixiteit van het proces in het bestuursrecht, is het raadzaam om een bestuursrecht advocaat in te schakelen.  

Gemeente gerelateerde onderwerpen
Overlast hier melden.
Wmo-PGB zaken hier melden.
Alle zaken m.b.t. vergunningen hier melden. 
(on)Rechtmatige overheidsdaad hier melden.
Overige bestuursrechtelijke zaken en APV hier melden. 

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over gemeente zaken. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij bestuursrechtelijke procedures, boete, handhaving, vergunningen, aansprakelijkheid, geschillen en schade. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Gemeente zaken melden

Gemeente van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S U V W Z