Onderzoek

Forensisch Onderzoek laten doen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl 

Onderzoek verplicht
In sommige gevallen is onderzoek laten uitvoeren verplicht; In het arbeidsrecht de werkgever door het UWV verplicht om een arbeidsdeskundig onderzoek te laten doen bij bepaalde aanvragen en volgens de Arbowet moet een gezondheidstest worden aangeboden. In het omgevingsrecht is een ecologisch onderzoek verplicht bij aanvraag van een omgevingsvergunning indien er sprake is van een ruimtelijke ingreep, bij bodemingrepen is een archeologisch onderzoek verplicht en gemeenten, bedrijven en particulieren zijn bij evenementen als bij
bouwactiviteiten verplicht om ecologisch onderzoek of endoscopisch onderzoek te laten doen naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten, ook bekend als de flora- en faunacheck. Bij bedrijfsmatig werkzaamheden waarbij sprake is van verbouw of sloop aan een gebouw of object is in sommige gevallen een chroom-6 onderzoek en asbestinventarisatie verplicht. In het verkeersrecht kan het CBR in sommige gevallen verplichten onderzoek laat doen naar uw rijvaardigheid, anders kan uw rijbewijs ongeldig worden verklaard.

Onderzoek bij (juridische) procedures
Bij aansprakelijkheid, onrechtmatige daad, wanprestatie, (letsel)schade, claims, misstanden, integriteitskwesties, fraude en vergunningen wordt vaker een deskundige ingeschakeld om (contra)onderzoek te doen. We noemen als voorbeeld onderzoek naar geluidsoverlast, maar de werkwijze is vergelijkbaar bij overige kwesties. Bij geluidsoverlast door buren of horeca en bij bestemmingsplannen en (horeca)vergunningen kan een akoestisch onderzoek helpen bij onderbouwing van de geluidshinder en aansprakelijkheid, om uw plannen uit te voeren, om toekomstige geschillen en voorvallen te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken. Een deskundige krijgt de taak van de particulier, bedrijf, organisatie of van de advocaat die uw zaak behandeld om te
onderzoeken en vast te stellen wat de oorzaken of vermoedelijke oorzaken zijn van de individuele of categorieën voorvallen en van de omvang van hun gevolgen en verbind daaraan zo nodig aanbevelingen. Een onderzoek door een deskundige wordt afgerond met een rapport. Dat rapport bevat een analyse van de toedracht van het voorval en het omgaan met de gevolgen alsmede de gegevens waarop deze analyse berust; de vaststelling van de oorzaken of de vermoedelijke oorzaken van het voorval en de omvang van zijn gevolgen; indien daartoe aanleiding geeft, de constatering van structurele tekorten aan maatregelen en daaraan verbonden aanbevelingen. Een door de deskundige in zijn rapport geformuleerde conclusie of aanbeveling kan een vermoeden van schuld aan of aansprakelijkheid wegens een voorval behelsen. De rechtspraak erkent de waarde van wetenschappelijk, onafhankelijk en betrouwbaar onderzoek en zowel bij straf-, civiele- en bestuursrechtelijke zaken kan het van belang zijn om rapportages aan te brengen die als sterk bewijs kunnen dienen bij de rechtbank. 

Advocaat als onafhankelijk onderzoeker
U kunt een advocaat inschakelen bij onafhankelijk onderzoek. Een advocaat-onderzoeker is transparant, integer, objectief, onafhankelijk, deskundig en zorgvuldig. Deze verplichting heeft de advocaat jegens zijn opdrachtgever, en jegens alle andere betrokkenen bij het onderzoek en derden. Dit geldt ook voor onderzoek dat voor intern gebruik is bedoeld. De bevindingen van de advocaat in een verslag vastlegt, kan zowel voor zijn opdrachtgever als derden ter beschikking worden gesteld. Indien u een advocaat-onderzoeker inschakeld, mag u geen bestaande cliënt zijn van de advocaat en mag u als opdrachtgever geen zeggenschap hebben over de inhoud van het rapport; het onderzoeksrapport is volledig transparant over wat niet is onderzocht en welke informatie niet is gebruikt en het rapport geeft een zo volledig mogelijk beeld van het onderwerp van onderzoek. Het onderzoeksrapport moet alle relevante feiten en omstandigheden bevatten, het moet duidelijk zijn waarop de bevindingen in het onderzoeksrapport zijn gebaseerd en er moet hoor en wederhoor zijn toegepast met degenen die onderwerp van onderzoek zijn. Kortom, als u een advocaat inschakelt voor een onafhankeljk onderzoek, dan kan die niet de rol van de advocaat als belangenbehartiger vervullen. Advocaten kunnen worden ingezet bij rechtmatigheidsonderzoeken, feitenonderzoeken, corporate investigations, compliance onderzoek en integriteitsonderzoeken.

Bedrijfsrecherche
Een bedrijfsrecherchebureau kan door een werkgever bij diverse kwesties worden ingeschakeld, bijvoorbeeld bij vermoedens van bedrijfsdiefstal door een werknemer gepleegd, en wanneer sprake is van zeer bijzondere omstandigheden, waarin tegen de werknemer ernstige verdenkingen zijn gerezen, ter zake van ernstige overtredingen die een onderzoek buiten de betrokkene om noodzakelijk maken.  

Prive detective
Prive detectives kunnen om diverse kwesties worden ingeschakeld, bijvoorbeeld bij alimentatiezaken en bij andere prive kwesties rondom uw relatie. Zij kunnen verschillende vormen van observatie uitvoeren, zoals dynamische observatie: het fysiek volgen van een persoon of een voertuig. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van foto- of videocamera’s en statische observatie: het observeren van een persoon of een voertuig door middel van een (al dan niet verborgen) camera op een vaste locatie, bijvoorbeeld op de werkplek van een persoon. De foto’s kunnen als bewijsmateriaal dienen bij eventuele procedures. 

Hulp nodig bij opsporingswerk, bedrijfsdiefstal- en fraude onderzoeken, contra-expertise, integriteitsonderzoek, forensisch biometrisch– en digitaal onderzoek, fraude audit, milieuonderzoek, digitale, privé-, bedrijfsrecherchewerk, forensisch accountancy, dossier onderzoeken, DNA onderzoek, vingerafdrukken onderzoek, handtekeningenonderzoek en overige onderzoeken? Laat uw melding toetsen door Meld.nl. 

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, juristen en onderzoekers zijn duur. 
In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over onderzoek. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij conflicten, geschillen, schade, aansprakelijkheid, claims en procedures. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding

Onderzoek van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z