Beslag en Executierecht

Beslag- en executierecht advocaat inschakelen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Het beslag- en executierecht
Het beslag- en executierecht regelt op welke wijze een schuldeiser zijn recht of aanspraak kan veiligstellen, afdwingen en effectueren. Bij beslag wordt onderscheid gemaakt tussen conservatoir en executoriaal beslag. Conservatoir beslag is beslag dat gelegd wordt voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure om goederen veilig te stellen in afwachting van het vonnis. Executoriaal beslag heeft daarentegen een uitvoerend karakter en wordt gelegd nadat de rechter uitspraak heeft gedaan in een rechtszaak. Meld.nl heeft Incassorecht onder het thema Beslag- en executierecht ondergebracht. 

Conservatoir beslag
De schuldeiser kan beslag laten uitvoeren om te voorkomen dat de debiteur of schuldenaar vermogensbestanddelen aan het verhaal van de vordering onttrekt. De schuldeiser dient een verzoekschrift bij de voorzieningenrechter voor toestemming. Het verzoekschrift moet door een advocaat worden ingediend. Indien de voorzieningenrechter verlof (toestemming) verleend, kan de deurwaarder het beslag uitvoeren, bijvoorbeeld op de woning, loon of een bankrekening. De beslaglegger is verplicht om binnen 14 dagen een rechtszaak te starten waarin de rechter om een uitspraak wordt gevraagd over de vordering, anders vervalt het beslag.

Executoriaal beslag
Met het vonnis van de rechter legt de deurwaarder beslag met inachtneming van de wettelijke formaliteiten. Het vonnis moet eerst aan de wederpartij worden betekend door een exploot aan de wederpartij te verstrekken. Is voorafgaand aan het vonnis conservatoir beslag gelegd, dan wordt het conservatoire beslag met de betekening van het vonnis door de deurwaarder automatisch een executoriaal beslag. Een dwangbevel van de gemeente of van de Officier van Justitie is ook een executoriale titel. 

Dwangbevel
Heeft u schuld bij een overheidsinstantie, zoals de Belastingdienst, het CJIB of DUO, dan kan de deurwaarder zonder rechterlijke uitspraak met een dwangbevel beslagleggen. Is door de overheid zonder rechterlijke uitspraak beslag gelegd, en u bent niet eens met het dwangbevel van de deurwaarder, dan kunt u in verzet gaan tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel om beslaglegging te voorkomen. Bezwaar maken en beroep instellen bij de rechtbank tegen een dwangbevel is niet mogelijk. 

Opheffen en voorkomen beslag
Indien de schuldenaar van een conservatoir beslag af wil, dan kan die de rechter verzoeken om het beslag op te heffen. Voor een geslaagd verzoek zal een opheffingsgrond moeten bestaan. Het verzoek tot opheffing van conservatoir beslag wordt gedaan in een kort geding procedure, het zgn. “opheffingskortgeding”. Bij executoriaal beslag kan door een juridische fout het beslag worden opgeheven door de rechter. Bij executoriaal beslag kunt een spoedprocedure starten waarbij de rechter wordt gevraagd het beslag op te laten heffen. U doet dit bij de voorzieningenrechter van de rechtbank waar het beslag is aangevraagd. Voor deze procedure is een advocaat verplicht. Tegen de uitspraak in een kort geding kan hoger beroep worden ingesteld. 

Mediation of advocaat
Veel zakelijke conflicten kunnen in een vroege stadium worden opgelost. Indien beide partijen niet in een lange, ingewikkelde en slepende rechtsproces verwikkeld willen raken, met het risico dat de uitkomsten onbevredigend zijn, dan is mediation een uitkomst. Beslaglegging speelt vaak in de sfeer van zakelijke conflicten en wordt weinig tot geen gebruik gemaakt van conflictoplossing door middel van mediation, tenzij een mediationclausule is opgenomen in een contract, waarin is afgesproken om bij een conflict eerst een mediator te raadplegen, voordat het conflict wordt voorgelegd aan de rechter. Door mediation wordt tijd en kosten bespaart en kan invloed op de uitkomst van het conflict worden uitgeoefend. Soms kan de zaak vanwege de situatie en aard van het geschil en de houding van partijen niet door een mediator worden opgelost, en moet u zich bij laten staan door een advocaat en vragen om een oordeel van de rechter. 

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over beslag- en executierecht. Het is raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij beslaglegging, beslagvrije voet berekenen, uitvoeren, terugvorderen, stopzetten of opheffen van beslag en overige procedures bij beslag.  

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar.  

Doe hier uw melding>>>

Beslag en Executierecht van A t/m Z

B C D E F G H I J L M N O R S T W