Vastgoedrecht

Vastgoedrecht advocaat inschakelen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Vastgoedrecht
Het vastgoed recht is het overkoepelende recht van alle rechten omtrent roerend goed. Projectontwikkeling, financiering, verkoop, koop, huur en verhuur, bouwrecht valt hier onder. Juridische expertise wordt steeds belangrijker, omdat de met vastgoed verband houdende belangen steeds groter worden. De risico’s nemen toe en de juridische vragen waarmee u te maken krijgt, worden ingewikkelder. Projectontwikkelaars, aannemers, eigenaren, beleggers, beheerders, woningcorporaties en overheden, waaronder de belastingdienst hebben allen hun eigen belangen. Bovendien omvat het vastgoedrecht een diversiteit van regels en wetten, die voortdurend veranderen. Meld.nl heeft Hypotheekrecht onder het thema Vastgoedrecht ondergebracht. 

Koop en verkoop van onroerend goed
Koop en verkoop van onroerend goed wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst en voor particuliere koop wettelijk verplicht. Een ‘voorlopig koopcontract’ kent een bedenktijd van dagen na ondertekenen van de  overeenkomst. De overdracht doet de notaris en wordt de koop in een notariële akte vastgelegd, geregistreerd en ingeschreven in het Kadaster. Het raadzaam om een vastgoed advocaat in te schakelen bij koop en verkoop. Is het perceel vrij van last en rust er geen aparte hypotheek of erfdienstbaarheden op het perceel, is het bestemmingsplan wel correct, zijn er geen verborgen gebreken? Over koopovereenkomsten die door makelaars zijn opgesteld en vaak clausules zijn opgenomen, worden veel procedures gevoerd. Indien u niet voor verassingen wil komen te staan, is het raadzaam om voor koop en verkoop een vastgoedrecht advocaat in te schakelen. Ook bij commerciele koop van vastgoed is het raadzaam om een advocaat in te schakelen vanwege geschillen over intrekken bij koop of verkoop, en een van de partijen in een vergevorde stadium besluit om af te zien van koop of verkoop en schadeclaims kunnen ontstaan. 

Hypotheekrecht en Huurbeding
Iedereen die een onroerend goed koopt, krijgt te maken met hypotheekrecht. Het (on)roerend goed is wettelijk verplicht ingeschreven bij het kadaster. De bank leent geld en de koper van het (on)roerend goed krijgt daarvoor een hypotheekrecht en brengt een verplichting tot aflossing met zich mee. De hypotheekverstrekker is de schuldeiser die met hypotheekrecht voorrang heeft op andere schuldeisers. Indien de betalingsverplichtingen niet wordt nagekomen of bij faillissement kan de hypotheekverstrekker de lening ‘opeisen’ en gebruik maken van het hypotheekrecht en bij verkoop van het (on)roerend goed zijn vordering innen. Recht van hypotheek eindigt als schuld aan hypotheekverstrekker in zijn geheel is ingelost. In de meeste hypotheekakten is een huurbeding opgenomen waarin is vastgelegd dan de huiseigenaar de woning zonder voorafgaande toestemming van de bank niet mag verhuren. Huurbeding geeft de hypotheekverstrekker bescherming in het geval de huiseigenaar niet aan zijn aflossingsverplichting kan voldoen, en het onroerend goed bij executieverkoop in verhuurde staat minder oplevert. De marktwaarde in verhuurde staat ligt fors lager dan de waarde van een woning die vrij van huur is. In sommige gevallen, onder bepaalde voorwaarden wordt toestemming gegeven door de hypotheekverstrekker voor verhuur. 

Verborgen gebreken
Heeft u een nieuwe woning gekocht en na de overdracht verborgen gebreken ontdekt, dan kunt u naar de rechter als u er met de verkoper niet uitkomt. Afhankelijk van de hoogte van het schadebedrag gaat u naar de kantonrechterof de civiele rechter. Ontdekt u na de overdracht een gebrek aan het door u gekochte huis dat u nog niet had gezien. Als de verkoper hierover niets heeft verteld, kan dit een verborgen gebrek zijn waarvoor hij aansprakelijk is. Hij kan ook aansprakelijk zijn als hij het gebrek zelf niet kende. Zodra u het gebrek ontdekt, meldt u dit zo snel mogelijk aan de verkoper. Doe dit bij voorkeur met een aangetekende brief. Wordt u het samen niet eens dan kunt u naar de rechter. Voor een snelle beslissing, zoals een voorschot op de schadevergoeding (spoedprocedure) en voor een definitief oordeel over de aansprakelijkheid en de schade (bodemprocedure) kunt u een vastgoedrecht advocaat inschakelen.

VVE
Is een gebouw opgedeeld in verschillende appartementen, dan vormen de eigenaren van deze afgescheiden appartementen gezamenlijk de Vereniging van Eigenaars (VvE). Bij iedere splitsing in appartementen moet op grond van de wet ook een VvE worden opgericht en iedere eigenaar is van rechtswege lid van de VvE. Voor alle procedures behalve het verzoek tot vernietiging van een besluit, een verzoek tot vervangende machtiging of een incassozaak met een belang van maximaal €25.000,-. Bij alle andere zaken – bijvoorbeeld het vragen van een verklaring voor recht dat een besluit nietig is, een vordering tot ontruiming, een vordering tot nakoming van het splitsingsreglement, een geschil met de VvE beheerder of aannemer of bij het leggen van conservatoir beslag is een advocaat verplicht. De rechter stelt geen vereisten aan de persoon van de gemachtigde als er een advocaat inschakelen niet verplicht is. Het is van belang om een advocaat die gespecialiseerd is in vastgoedrecht – appartementsrecht in te schakelen. 

Bouwrecht
Is bij een bebouwing of verbouwing door toedoen van een derde schade ontstaan, is uw buurman bezig met een aanbouw en heeft u hierdoor schade geleden? U kunt de veroorzaker van de schade aansprakelijk stellen voor de schade en schadevergoeding eisen. Het is raadzaam om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen die kan uitzoeken wie aansprakelijk kan worden gesteld. Is het de opdrachtgever, de aannemer of onderaannemers of hulppersonen van de aannemer? Het kan voorkomen dat de opdrachtgever aansprakelijk gesteld kan worden vanwege een verkeerde opdracht die is gegeven aan de aannemer of dat die een onjuiste beslissing heeft gemaakt bij het aannemen van de opdrachtnemer en de juiste expertise ontbrak voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Schakel onze bouwschade advocaat in. Die kan u ook van dienst zijn bij het opstellen en beoordelen van aannemingsovereenkomsten en architectenovereenkomsten, rechtshulp bij meerwerk en minderwerk, schade en incasso, bouwschade en heischade, verweer tegen schadeclaims, opleveringsgebreken, Wabo en omgevingsvergunningen en het voeren van gerechtelijke procedures.

Huurrecht
Het huurrecht is een samenstel van regels die zich bezighoudt met de huurovereenkomst waarbij de verhuurder de verplichting op zich neemt aan de huurder een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken, en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. Een verhuurder van een woning heeft verplichtingen, zoals de woning ter beschikking stellen, de woning onderhouden en de huurder woongenot verschaffen. De huurder heeft ook verplichtingen, zoals op tijd huur betalen en geen overlast veroorzaken. Bij (ver)huren van een geschil ontstaan tussen de huurder en de verhuurder bijvooebeeld als er sprake is van achterstallig onderhoud of als de huurder niets doet om overlast door een andere huurder te laten stoppen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u het huurconflict voorleggen aan de 

Omgevingsrecht
Het omgevingsrecht regelt de fysieke omgeving zoals natuur, water, milieu, ruimtelijke ordening en omvat verschillende wetten waaronder de WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). In 2021 is de nieuwe wet deOmgevingswet, waarmee de regels voor ruimtelijke ontwikkeling is vereenvoudigd en samengevoegd, en het gemakkelijker is geworden om bouwprojecten te realiseren. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De grondslag van de omgevingsvergunning zijn de toestemmingen m.b.t. bouwen, milieu, afwijken, bestemmingsplan, beperkte milieutoets (OBM), handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden, handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten en verklaring van geen bedenkingen. Omgevingsrecht is de basis voor de overheid om ruimtelijk beleid vast te stellen en uit te laten voeren en ook als het nodig is om naleving van deze regels af te dwingen d.m.v. van een last onder dwangsom, bestuursdwang of een bestuurlijke boete. Indien u te maken krijgt met besluiten gemeente, provincie of rijksoverheid m.b.t bestemmingsplannen, subsidiebesluiten, dwangsommen, vergunningen, bezwaar of beroep, indienen bedenkingen of zienswijze bij concept- of ontwerpbesluiten, dan is het raadzaam om een vastgoed bestuursrecht advocaat in te schakelen.  

Erfdienstbaarheden en recht van overpad
Een erf dat dienstbaar is aan een ander erf. Het ene erf is belast met de erfdienstbaarheid, dat is het dienende erf. Het andere erf heeft het nut van de erfdienstbaarheid, dat is het heersende erf. Bijvoorbeeld: een recht van overpad om van uw erf (heersende erf) over het erf van uw buren (dienende erf) naar de openbare weg te mogen gaan. Erfdienstbaarheid is een zakelijke recht gekoppeld aan grondeigendom ook genoemd onroerende zaken. Bij overdracht eigendom dienende erf gaat ook de verplichting tot dulden over. Bij overdracht eigendom heersende erf gaat van rechtwege ook het recht ten laste van het dienden erf over. Ook als dat niet in de koopovereenkomst is vermeld. In gevallem dat men nalaat dit in de koopovereenkomst of leveringsakte te vermelden, kan dat tot nare situaties voor de nieuwe eigenaar leiden. Dit kan lijden tot aansprakelijkheidstelling van de verkoper door de koper. De verplichtingen blijven gehandhaafd. 

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over vastgoedrecht. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij conflicten, geschillen, schade, aansprakelijkheid, claims en procedures. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding

Vastgoedrecht van A t/m Z

A B D E F G H I K L M N O P R S T V W Z