Huiselijk Geweld

Huiselijk geweld melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Huiselijk geweld
Huiselijk geweld komt binnen alle lagen van de bevolking voor. Dit hoeft niet perse opzettelijk te zijn; soms kan bij een afhankelijkheidsrelatie iemand de zorg voor hun naasten of cliënten niet meer aan en kan gedrag ontsporen met mishandeling tot gevolg. De term ‘huiselijk geweld’ verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Er is meestal sprake van een machtsverschil. Het slachtoffer is afhankelijk van de dader. De dader kan de (ex) partner, gezinslid, familielid, huisvriend, zorgverlener, coach of leraar zijn. Het kan om fysiek, psychisch, verbaal, politiek, etnisch, seksueel of zinloos geweld gaan.

Contactverbod
Om huiselijk geweld te stoppen kan een contactverbod, straat- of wijkverbod of een verhuisgebod worden opgelegd. Voor de dader is het dan verboden om de woning van het slachtoffer te betreden en op een bepaalde locatie en in de straat bevinden. Als de rechter de vordering toewijst, kan de politie de dader inrekenen als die het verbod overtreedt. U kunt via een civielrechtelijke procedure bij een spoedeisend belang – opleggen van contactverbod – om een snelle uitspraak van de rechter vragen. In een spoedprocedure wordt de civiele rechter verzocht om een snelle (voorlopige) beslissing te nemen om de dader te laten stoppen. De dader kan ook naar de rechter stappen om het verbod aan te vechten. 

Strafrecht
Als de Politie een melding krijg van huiselijk geweld, volgt er een onderzoek. Het Openbaar Ministerie kan besluiten om de dader te vervolgen en voor de Politierechter te brengen. Vaak worden forse straffen geeist en werkstraffen of celstraffen opgelegd. Ook kan de rechter naast de straf maatregelen opleggen zoals verplichte hulpverlening, straatverbod en of contactverbod. Vaak legt de rechter ook een voorwaardelijke straf op als stok achter de deur, in het geval de dader weer de fout ingaat. Als u slachtoffer bent van huiselijk geweld, dan kan een advocaat u bijstaan bij het doen van aangifte, begeleiden in het juridische proces, bijstaan ter zitting, bijstaan bij getuigenverhoor, een aanvraag voor u indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven en de schade berekenen. In een strafprocedure kan de Staat de schadevergoeding mogelijk voorschieten.  

Bestuursrecht
Als er concrete signalen zijn en een ernstig vermoeden van dreiging van gevaar bestaat, kan de Burgemeester op grond van de wet tijdelijk huisverbod, besluiten de dader (tijdelijk) uit huis te plaatsen. De dader krijgt een verbod uitgereikt door justitie en kan die voor enkele dagen of weken de woning niet betreden. De maatregel biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen. Als het verbod wordt overtreden riskeert de dader een gevangenisstraf van twee jaren of een taakstraf. Als maatregel kan hulpverlening worden ingezet. Alle maatregelen door de burgemeester opgelegd, staat los van een eventuele strafzaak. De verdachte kan tegen de bestuursrechtelijke maatregel bezwaar maken en eventueel een voorlopige voorziening (kort geding) starten.

Civielrecht
Slachtoffers van huiselijk geweld die letselschade hebben opgelopen, kunnen de dader aansprakelijk stellen en voor de geleden en te lijden schade schadevergoeding eisen. Indien de dader of verzekering de schade niet vergoed, kan een advocaat helpen bij het opstarten van een civiele procedure om schadevergoeding te eisen. Letselschade valt over het algemeen onder te verdelen in twee categorieën: Materiële schade en Immateriële schade. Letselschade kan iemand oplopen op het werk, in het verkeer, door een medische fout, door een misdrijf, door ’n ondeugdelijk of gebrekkig product en door andere oorzaken. U heeft als slachtoffer vaak recht op schadevergoeding voor de opgelopen letselschade. Het zijn niet alleen lichamelijke letsel dat vergoed wordt, maar ook geestelijke letsel zoals shock, trauma, nachtmerries, etc. De aansprakelijke partij dient de werkelijk geleden en te lijden schade te vergoeden. De totale schadevergoeding bestaat uit verschillende schadefactoren zoals medische kosten, verlies zelfwerkzaamheid, eigen risico zorgverzekering, kosten fysiotherapie, kosten huishoudelijke hulp, kosten aangepaste woning en wettelijke rente en kosten voor deskundige bijstand. Naast lichamelijke letsel dat vergoed wordt, kan ook smartengeld vergoed bij immateriële schade zoals het verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde en bij geestelijke letsel zoals shock, trauma, nachtmerries als gevolg van de onrechtmatige daad. De hoogte van de vergoeding voor immateriële schade is per persoon en per ongeval verschillend en is afhankelijk van het ongeval en de schade tijdelijk is of blijvend. 

Mediation of advocaat
In sommige strafzaken bevorderd het Openbaar Ministerie bemiddeling. De politie informeert in een zo vroeg mogelijk stadium het slachtoffer en de verdachte over de mogelijkheden tot bemiddeling. Na bemiddeling wordt ter afsluiting een overeenkomst opgesteld, en houdt de rechter bij het opleggen van een straf of maatregel rekening daarmee. Doorverwijzing ligt meer voor de hand als duidelijk is dat slachtoffer en dader elkaar in de toekomst nog vaker zullen tegenkomen. Indien dader en/of slachtoffer mediation overwegen, is het raadzaam om deskundig advies in te winnen. Soms kan huiselijk geweld vanwege de situatie en aard van de zaak niet door een mediator worden opgelost, en is procederen en vragen om een oordeel van de rechter onvermijdelijk. Een advocaat kan u hierin bijstaan. 

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over huiselijk geweld. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij aangifte, schade, claims en procedures. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. Zowel slachtoffers als daders kunnen melden. 

Doe hier uw melding>>>

Huiselijk Geweld van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M O P R S U V W Z