Huiselijk Geweld

Huiselijk geweld melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Meld.nl bespaart u slecht geïnformeerde medewerkers, onterechte doorverwijzingen, tijdrovende belrondes en enorme formulierenstromen. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u (preventie)adviezen geven, schadevergoeding eisen, als mediator optreden, documenten opstellen, onderzoeken instellen en als het moet procedures opstarten. Voor de (juridische) screening van uw melding brengt Meld.nl kosten in rekening. Nadat wij uw persoonsgegevens en de betaling hebben ontvangen, krijgt u een meldformulier opgestuurd. Nadat wij het volledig ingevulde formulier hebben ontvangen, zal de (juridische) dienstverlener z.s.m. contact met u opnemen.
Om direct geholpen te worden, kunt u zich hier aanmelden.

Verdacht van zedenmisdrijf/huiselijk geweld? Voor rechtshulp verwijzen wij u door naar de zedenadvocaat.

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijk kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Het gaat om lichamelijk, psychisch (emotioneel) en seksueel geweld. Ook kindermishandeling, ouderenmishandeling, pesten, huwelijksdwang, vrouwenbesnijdenis en eergerelateerd geweld zijn vormen van huiselijke geweldsdelicten. 
Slachtoffers kunnen voor rechtshulp hier melden. 

Het kan voorkomen dat u letselschade heeft opgelopen bij een zedenmisdrijf of bij huiselijk geweld. De aansprakelijke partij dient de werkelijk geleden en te lijden schade te vergoeden. De totale schadevergoeding bestaat uit verschillende schadefactoren zoals: smartengeld, medische kosten, materiële schade, inkomensschade, verlies zelfwerkzaamheid, wettelijke rente en kosten voor deskundige bijstand. U kunt hier melding doen van letselschade.

Na een strafbaar feit dragen veel slachtoffers nog heel lang de gevolgen van het delict. Slachtoffers moeten niet opnieuw slachtoffer worden in en de strijd om rechtsvaardigheid. Zij verdienen het om gehoord te worden, om te weten wat hun rechten zijn en om het strafproces te begrijpen. Slachtoffers verdienen ook een advocaat aan hun zijde die hen informeert, bijstaat en vertegenwoordigt. In een strafrechtelijke procedure kunt u als slachtoffer zich in een strafzaak als benadeelde partij voegen als u schadevergoeding verlangt vanwege de materiële en immateriële schade die u heeft opgelopen. Het kan voorkomen dat de schadebepaling gecompliceerd ligt. Wij kunnen via een civiele procedure de rechter vragen om aansprakelijkheid van de tegenpartij vast te stellen en een oordeel te geven over de hoogte van de schadevergoeding. 

Voor rechtshulp bij misdrijven kunt u een strafrecht advocaat inschakelen. Bent u slachtoffer van een zedendelict? U kunt hier melden.

U kunt hier Contactverbod/Gebiedsverbod aanvragen. 

Wat kan Meld.nl meer voor u betekenen:

 • u bijstaan bij het doen van aangifte
 • het strafdossier opvragen bij het Openbaar Ministerie
 • u begeleiden in het juridische proces
 • u bijstaan ter zitting
 • u bijstaan bij getuigenverhoor
 • u adviseren over hoe invulling te geven aan uw spreekrecht
 • waken over uw recht op goede bejegening door betrokken instanties
 • waken over uw recht op informatie
 • een aanvraag voor u indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven
 • uw schade onderbouwd berekenen en omschrijven
 • uw vordering benadeelde partij opstellen en ter zitting toelichten
 • toezien op deugdelijke incasso van uw toegewezen vordering
 • opsporingswerk verrichten
 • schadebedrag veilig stellen

HuiselijkGeweld hoeft niet per se in huiselijke kring te gebeuren. Het gaat wel altijd om geweld in een afhankelijkheidsrelatie. Denk onder andere aan slachtoffers van mensenhandel en loverboys. Ook stalking valt hieronder. Dit geweld kent dus vele vormen. Mannen, vrouwen, kinderen en ouderen, iedereen kan slachtoffer van geweld zijn. De plegers kunnen (ex-)partners, gezinsleden (ouders, broer, zus), familieleden en huisvrienden, zorgverleners, coaches of leraren zijn.

Huiselijkgeweld is geweld dat door iemand uit de huiselijk kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Het gaat om lichamelijk, psychisch (emotioneel) en seksueel geweld. Ook kindermishandeling, ouderenmishandeling, pesten, huwelijksdwang, vrouwenbesnijdenis en eergerelateerd geweld zijn vormen van geweld in huiselijke kring.  Bangalijst, ontgroening, slut-shaming, exposed, sexting, sextortion, stalking en seksuele intimidatie horen ook bij geweld in “huiselijke kring”.

Huiselijk Geweld van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M O P R S V W Z