Huurrecht

Huurrecht advocaat inschakelen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Huurrecht
Het huurrecht is een samenstel van regels die zich bezighoudt met de huurovereenkomst waarbij de verhuurder de verplichting op zich neemt aan de huurder een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken, en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. Wetten en bepalingen die betrekking hebben op specifieke onderdelen van het huurrecht, zoals de Huurprijzenwet woonruimte, het Besluit huurprijzen woonruimte en het Besluit servicekosten zijn onderdeel van het huurrecht. Het huurrecht is niet alleen van toepassing op het huren van een woning, maar op alle huurobjecten. Een pachtovereenkomst en gebruikersovereenkonst wordt niet als huur aangemerkt. Het huurrecht is dwingend en semi-dwingend recht. Indien partijen in de huurovereenkomst ten nadele van de huurder afwijken, dan is een dergelijke bepaling nietig of vernietigbaar. Nakoming van een nietige of vernietigde bepaling kan bij de rechter niet worden afgedwongen. Er zijn uitzonderingen en mogen partijen afwijken in de huurovereenkomst. 

Huurgeschillen
Een verhuurder van een woning heeft verplichtingen, zoals de woning ter beschikking stellen, de woning onderhouden en de huurder woongenot verschaffen. De huurder heeft ook verplichtingen, zoals op tijd huur betalen en geen overlast veroorzaken. Bij (ver)huren van een geschil ontstaan tussen de huurder en de verhuurder bijvooebeeld als er sprake is van achterstallig onderhoud of als de huurder niets doet om overlast door een andere huurder te laten stoppen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u het huurconflict voorleggen aan de

Ingebrekestelling, huurprijsvermindering en schadevergoeding
Schadeplicht in het huurrecht kan zowel voor de huurder als de verhuurder ontstaan. Als een verhuurder verzuimt om de huurder woongenot te verschaffen, dan is er sprake van een gebrek. De verhuurder is dan aansprakelijk om het gebrek te herstellen. De huurder is bij het aangaan van de overeenkomst er vanuit gegaan dat de verhuurder woongenot zou verschaffen. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld, als niet mogelijk is om het gebrek te herstellen, of herstel van het gebrek niet van de verhuurder in redelijkheid kan worden verwacht. Naast de verplichting om een gebrek te herstellen, is de verhuurder aansprakelijk voor gevolgschade die de huurder door de aanwezigheid van een gebrek lijdt. De schade moet de verhuurder toegerekend kunnen worden. Er is geen sprake van aansprakelijkheid als afwijkend van de wettelijke bepaling is overeengekomen. De verhuurder is dan niet aansprakelijk voor herstel of gevolgschade. De huurder kan door verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de verhuurde zaak die is ontstaan door een hem toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van een verplichting uit de huurovereenkomst. De huurder is schadeplichtig indien kleine herstel werkzaamheden niet worden uitgevoerd of als de huurder onbevoegd veranderingen en toevoegingen aanbrengt aan het gehuurde. De verhuurder kan de huurder aansprakelijk stellen en vorderen dat de schade wordt hersteld of de ongeoorloofde verandering wordt verwijderd. Indien bewijs ontbreekt, dan is aan de rechter om te bepalen of een gebrek of beschadiging al bij aanvang van de huur aanwezig was. Vaak verhaalt de verhuurder de kosten van de schade door de borg die is betaalt door de huurder, aan te spreken.

Procedure
Afhankelijk van de aard van de zaak en/of hoogte van het geeiste  schadebedrag kunt u een civielrechtelijke procedure aanspannen. Indien sprake is van een spoedeisend belang, bijvoorbeeld als de huurder of verhuurder weigert (een deel van) de schadevergoeding te betalen, het gebrek te herstellen, de woning gebruikt wordt voor wietteelt, bij onderverhuur of bij ernstige overlast of als de huur 3 maanden en langer niet is betaald, en als de verhuurder de woning wilt ontruimen dan is een snelle uitspraak van de rechter gewenst. Als de huurder niet verschijnt en geen verweer wordt gevoerd, dan wordt de vordering in de regel toegewezen. De voorzieningenrechter in kort geding kan inschatten of de rechter in de bodemprocedure de vordering ook zou toewijzen. Als dat het geval is, bepaalt hij een datum voor ontruiming. De uitspraak wordt ‘uitvoerbaar bij voorraad’ verklaard. De huurder dient de woning te verlaten op de datum die de rechter heeft bepaald, ook als hoger beroep wordt ingesteld. Soms heeft iemand slechts enkele dagen de tijd om de woning te verlaten. De voorzieningenrechter kan zich alleen uitlaten over de vordering tot ontruiming en niet over een eventuele vordering tot ontbinding. Bij huurachterstand mag de rechter de huurder een laatste kans geven en nog een termijn van één maand geven om de huurachterstand in te lossen. Het is raadzaam om een ervaren huurrecht advocaat in te schakelen bij huurgeschillen, ontruiming en kort geding.

Mediation of advocaat
Een huurovereenkomst is essentieel voor huurder en verhuurder. Indien een overeenkomst niet wordt nagekomen en (rechts)gevolgen zijn bij gebrekkige of niet nakoming van een overeenkomst, dan onstaat er een huurgeschil. U wilt van de huurovereenkomst af omdat die niet meer uw belangen dient. Veel huurconflicten worden vaker in een vroege stadium opgelost door mediation. Omdat een verhuurder en huurder voor een langere tijd aan elkaar verbonden zijn en als beide partijen niet in een lange, ingewikkelde en slepende rechtsproces verwikkeld willen raken, met het risico dat de uitkomsten onbevredigend zijn en de onderlinge verstandhouding meer schade oploopt, dan is mediation een uitkomst. Soms kan een huurgeschil vanwege de situatie en aard van het geschil en de houding van partijen niet door een mediator worden opgelost, en is vragen om advies en bijstand van een huurrecht advocaat onvermijdelijk. De advocaat dient uw belang en kan snel vaststellen of de overeenkomst moet worden ontbonden, of schade kan worden gevorderd. De advocaat kan de huurder of verhuurder afdwingen om aan een overeenkomst te houden. Desnoods kan via een kort geding procedure om een oordeel van de rechter worden gevraagd over het conflict. Een huurrecht advocaat kan u hierin bijstaan.

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over huurrecht. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij geschillen, schade, aansprakelijkheid, claims en procedures. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar.  

Doe hier uw melding

Huurrecht van A t/m Z

A B C D F G H I J K L M N O P R S T V W Z