De aansprakelijke partij dient de werkelijk geleden en te lijden schade te vergoeden. De totale schadevergoeding bestaat uit verschillende schadefactoren zoals: smartengeld – medische kosten – materiële schade – inkomensschade – verlies zelfwerkzaamheid – wettelijke rente – kosten voor deskundige bijstand.

Als slachtoffer van een misdrijf kunt u zich bij een strafrechtelijke procedure in een strafzaak als benadeelde partij voegen als u schadevergoeding verlangt vanwege de materiële en immateriële schade die u heeft opgelopen. Zou er geen sprake zijn van een strafzaak of zou de schadebepaling te gecompliceerd zijn om in een strafzaak behandeld te worden dan kunt u via een civiele procedure de rechter vragen om aansprakelijkheid van de tegenpartij vast te stellen en een oordeel te geven over de hoogte van de schadevergoeding. 

Doe hier uw aanvraag>>>