Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht advocaat inchakelen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Verzekeringsrecht
Het verzekeringsrecht is het geheel van rechtsregels, die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekeringnemer en/of de verzekerde. Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering verjaart door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden. 

Mededelingsplicht
De verzekerde heeft vóór het sluiten van de verzekeringsovereenkomst een mededelingsplicht jegens de verzekeraar. Anders dan bij strafrecht waar de verdachte zwijgrecht heeft, geldt bij het verzekeringsrecht de mededelingsplicht. Dit houdt in dat vóór het sluiten van de overeenkomst alle feiten moet delen met de verzekeraar die van belang zijn bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst. U hoeft niet meer informatie te verstrekken dan die op de vragenformulier vermeld staat. De mededelingsplicht bestaat uit vier delen: kennisvereiste: wat weet u of behoor u te weten over uw eigen medische situatie; kenbaarheidsvereiste: had je moeten weten dat bepaalde informatie belangrijk is voor de verzekeraar; verschoonbaarheidsvereiste: had de verzekeraar bepaalde dingen kunnen weten, had de verzekeraar moeten doorvragen; relevantievereiste: als u de verzekeraar wel had ingelicht, had de verzekeraar dan dezelfde beslissing genomen. In sommige gevallen kan de verzekeraar zich niet beroepen op de vernietiging op grond van bedrog of op grond van dwaling, en zal die moeten terugvallen op de regels in het verzekeringsrecht als blijkt dat bij mededelingen feiten zijn weggelaten waarbij de premie lager zou uitvallen.

Geschil bij claimen 
De verzekeraar kan niet zomaar weigeren om uit te keren. De weigering dient getoetst te worden aan de polisvoorwaarden en de wet. Er kunnen geschillen ontstaan tussen de verzekerde en verzekeraar bij het indienen van een schadeclaim. U heeft een verzekering afgesloten met de veronderstelling dat u bij schade uitgekeerd zou krijgen. Mogelijk dat de verzekeraar zich beroept op bepaalde uitsluitingsgronden die in de polis zou zijn vastgelegd die bij bepaalde schade en/of omstandigheden niet uitkeert waardoor u geen recht zou hebben op vergoeding van uw schadeclaim. Wellicht krijgt u wel uitgekeerd, maar komt het bedrag niet overeen met de schade die u daadwerkelijk heeft geleden. De verzekeraar beroept zich op bepaalde regels in de polis, waardoor u niet 100% uitgekeerd krijgt. Het kan zijn dat pas bij het claimen van de schade naar boven is gekomen dat er een CIS registratie is, waardoor er vragen zijn ontstaan bij de verzekeraaar over de betrouwbaarheid van de claim en de verzekeraar zich beroept op de onderzoeksplicht om schending mededelingsplicht te kunnen bewijzen. Voorwaarde is dat de verzekeraar bij schending informatieplicht schade moet hebben geleden, geen maatregelen had kunnen nemen daartegen en dit ook moet kunnen bewijzen. Heeft de verzekeraar schade geleden, dan kan die schadevergoeding vorderen. Het bewijs moet geleverd van causaal verband tussen schending informatieplicht en beslissing verzekeringnemer om behandeling/aankoop/advies te accepteren. Verjaringstermijn tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering is drie jaren na bekendheid opeisbaarheid. 

Verzekeringsfraude
De volgende feiten duiden op verzekeringsfraude. Er is meer geclaimd dan de daadwerkelijke schade, er is opzettelijk schade veroorzaakt, feiten zijn verzwegen of verdraaid. Bij verdenking van fraude kan de verzekeraar de overeenkomst beëindigen en de verzekeringnemer op de zwarte lijst plaatsen. De gevolgen en straf van fraude met verzekeringen is dat de polis wordt beëindigd en de verzekeringnemer op een zwarte lijst komt te staan. Er volgt ook een strafrechtelijke procedure tegen de fraudeur. Gevolgen van fraude met verzekeringenzijn 1 dekking wordt geweigerd, 2 beëindiging van de verzekering(en), 3 opname persoonsgegevens in Incidentenregister verzekeraar, 4 de gegevens worden gezet in het EVR van de stichting CIS, 5 melding aan het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit, 6 onderzoekskosten worden gevorderd, 7 aangifte bij politie. 

EVR CIS registratie
Het komt voor dat afsluiten van een verzekering (onterecht) wordt geweigerd door een verzekeraar vanwege leeftijd, postcode of op een zwarte lijst gezet bent. De verzekeraar mag u weigeren mits ze met het goed argumenteren. Deze moet schriftelijke en in begrijpelijke bewoordingen worden gecommuniceerd. Het is vaak zo dat de verzekeraar met vage redenen komt en geen schriftelijke toelichting geeft. Een verzekeraar verifieert bij een polisaanvraag via CIS de klantgegevens. Alleen een registratie is geen reden om iemand te weigeren. Verzekeraars kijken ook naar postcode en kan het zijn dat bij deze zogenoemde risicogebieden en wijken personen niet in aanmerking komen voor de verzekering. Deze indirecte vorm van discriminatie is moeilijk te bewijzen, maar verzekeraars mogen niet weigeren vanwege uw achtergrond. Iedereen heeft recht om verzekerd te zijn. Er zijn daarom zeer strenge voorwaarden verbonden bij registratie van personalia in het EVR van de stichting CIS. 

Schadeberekening door advocaat als (contra)schade expert
Bij schade wordt in veel gevallen bij onderzoek van de schadeclaim een schade expert ingeschakeld. Voor schade onder een bepaalde bedrag wordt vaak geen schade expert ingeschakeld omdat de kosten van het onderzoek niet opweegt tegen het schadebedrag. De schade expert dient de belangen van de verzekeraar en de verzekeraar wilt niet te veel betalen. U hoeft niet akkoord te gaan met het schadebedrag die de verzekeraar heeft vastgesteld. U heeft recht op contra expert. U krijgt bij claimen ongewild te maken met complexe regels en procedures, en is het raadzaam om een verzekeringsrecht advocaat als contra-expert in te schakelen die alleen de belangen van u voor ogen heeft, de daadwerkelijke schade zal berekenen en maximale schadevergoeding voor u zal eisen.

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over verzekeringsrecht. Bij geschillen met verzekeraar, second opinion en zwarte lijst CIS EVR plaatsing, (contra) onderzoek, schade, geschillen en klachten-, tuchtrechtelijke en civielrechtelijke procedures is het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar.

Doe hier uw melding

Verzekeringsrecht van A t/m Z

A B C D E F G I J K L M N O P R S V W Z