Contractenrecht

Contractenrecht advocaat inschakelen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Contractenrecht
Contractenrecht is onderdeel van het algemene verbintenissenrecht. Een verbintenis is een rechtsbetrekking waarbij twee of meerdere partijen een verplichting jegens elkaar aangaan. Er zijn twee soorten verbintenissen, de verbintenis uit overeenkomst en de verbintenis uit de wet. C
ontractenrecht heeft betrekking op het sluiten, de duur en het eindigen van een overeenkomst. Het contractenrecht regelt hoe overeenkomsten worden gesloten, en wat te doen als een contractspartij de gemaakte afspraken niet nakomt. Het contractenrecht is gestoeld op contractsvrijheid en partijautonomie en mogen partijen in principe alles afspreken, mits de afspraken niet als verboden geldt door de wet, de goede zeden of de openbare orde. Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij en een aanvaarding van de wederpartij. Het geheel van de gemaakte afspraken is in essentie het overeenkomstenrecht. Meld.nl heeft Verbintenissenrecht onder het thema Contractenrecht ondergebracht. 

Overeenkomst
Het opstellen van overeenkomsten is maatwerk. Bij het opstellen, toetsen of wijzigen van een overeenkomst is van belang om te weten wie de partijen zijn, welke belangen worden gediend, welke verwachtingen en verplichtingen er zijn, de risico’s en aansprakelijk, de stappen die je neemt als een verplichting niet wordt nagekomen, redenen van overmacht, wie de eventuele schade draagt en hoe die vast te stellen bij niet nakomen verplichtingen, de looptijd en wijze van beeindiging, wel of niet opnemen van ontbinding of vernietiging overeenkomst en welke recht van toepassing is en welke rechter bevoegd is om geschillen voor te leggen. Voor het opstellen of nakijken van overeenkomsten kunt u een contractenrecht advocaat inschakelen.

Dwaling
Contractpartijen kunnen een overeenkomst ontbinden. Vereiste is dat de wederpartij een onjuiste mededeling heeft gedaan, of de mededelingsplicht is geschonden door essentiele informatie niet te verstrekken of door wederzijdse dwaling waarbij door beide partijen een onjuiste voorstelling van zaken is gedaan. Om de overeenkomst te ontbinden dient u de wederpartij schriftelijk mede te delen dat u de overeenkomst wilt vernietigen. Indien de wederpartij niet instemt, kunt u om een oordeel van de rechter vragen en verzoeken om alle prestaties terug te draaien, zoals het betalen van de koopprijs of het leveren van het gekochte goed. Een advocaat kan u hierin bijstaan.

Wanprestatie
Als de wederpartij na het sluiten van een overeenkomst zijn verplichtingen niet nakomt is er sprake van een tekortkoming in de nakoming. Er zijn twee soorten tekortkomingen: de toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) en de niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht). Als sprake is van wanprestatie is de wederpartij in beginsel schadeplichtig. Om verschil van meningen en geschillen te voorkomen is in de overeenkomst of of algemene voorwaarden omschreven wat wordt verstaan onder overmacht. Indien nakomen van het contract nog mogelijk is, moet u de wederpartij middels een brief in gebreke stellen. Komt de wederpartij zijn verplichting weer niet na, dan kan de eigen (betalings)verplichting worden opgeschort, de overeenkomst worden opgezegd mits dit contractueel is geregeld, de overeenkomst worden ontbonden middels het sturen van een (aangetekende) brief of schadevergoeding worden gevorderd, vanwege schade die is ontstaan door niet nakomen van de verplichtingen. U kunt om een oordeel van de rechter vragen en schadevergoeding vorderen. Een advocaat kan u hierin bijstaan. 

Bij wanprestatie ontstaat een schadevergoedingsplicht. Wanprestatie ontstaat wanneer een verplichting uit een overeenkomst niet wordt nagekomen, op grond van de wet, op grond van de gesloten overeenkomst zelf. Als een contractspartij een overeenkomst niet nakomt, slechts gedeeltelijk nakomt of op onjuiste wijze nakomt is er sprake van wanprestatie. Indien u aanspraak wilt maken op schadevergoeding vanwege een wanprestatie, dan is het belangrijk om onderscheid te maken tussen een resultaatsverbintenis en een inspanningsverplichting. Bij een resultaatsverbintenis geldt de verplichting om een bepaald resultaat tot stand te brengen. Bij een inspanningsverplichting is de wederpartij verplicht om voldoende inspanningen te verrichten. Over het wel of niet nakomen van een verbintenis en verplichting kunnen geschillen ontstaan.

Onrechtmatige daad
We spreken van onrechtmatigheid als iemands handelen of nalaten een inbreuk op een recht oplevert, in strijd is met een wettelijke plicht of in strijd is met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke keer betaamt. Het komt voor dat een tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting (wanprestatie) ook een onrechtmatige daad oplevert. U heeft recht op schadevergoeding als blijkt dat de contractpartij waarvan u verwacht dat die kennis en ervaring heeft, ernstig tekort is geschoten tijdens het uitoefenen van zijn taken. 

Procedure
Afhankelijk van de aard van de zaak en/of hoogte van het geeiste schadebedrag kunt u een civielrechtelijke procedure aanspannen. Indien er sprake is van een spoedeisend belang, bijvoorbeeld als de wederpartij weigert (een deel van) de schadevergoeding te betalen of de verplichtingingen uit de overeenkomst na te komen, dan is een snelle uitspraak van de rechter gewenst. In een spoedprocedure wordt de civiele rechter verzocht om een snelle (voorlopige) beslissing te nemen over de ingebrekestelling, schade en schadevergoeding. De uitspraak in een kort geding is geen definitieve oordeel. Hoger beroep kan worden ingesteld om een bodemprocedure bij het gerechtshof te starten, maar vaak respecteren beide partijen de voorlopige uitspraak van de voorzieningsrechter. 

Mediator of advocaat 
Contracten zijn essentieel voor de inkomsten en continuiteit van een bedrijf. Indien verschil van mening is over de uitleg van de overeenkomst, of als het contract niet wordt nagekomen en (rechts)gevolgen zijn bij gebrekkige of niet nakoming van een contract, dan onstaat er een zakelijke geschil. U wilt van uw contract af omdat die niet meer uw zakelijke belangen dient. Veel zakelijke conflicten worden vaker in een vroege stadium opgelost door mediation. Mediation kan een win-winsituatie zijn als beide partijen niet in een lange, ingewikkelde en slepende rechtsproces verwikkeld willen raken, met het risico dat de uitkomsten onbevredigend zijn en de onderlinge verstandhouding meer schade oploopt. Mediation is informeel en staat voor geheimhouding. Soms kan een zakelijke kwestie vanwege de situatie en aard van het geschil of conflict en de houding van partijen niet door een mediator worden opgelost, en is vragen om advies en bijstand van een contractenrecht advocaat onvermijdelijk. De advocaat dient uw belang en kan snel vaststellen of de overeenkomst moet worden ontbonden, of schade kan worden gevorderd van de wederpartij. De advocaat kan de wederpartij afdwingen om aan een overeenkomst te houden. Desnoods kan via een kort geding procedure om een oordeel van de rechter worden gevraagd over het conflict en kunt u beslag laten uitvoeren om te voorkomen dat de wederpartij vermogensbestanddelen aan het verhaal van uw vordering onttrekt. 

Enkele overeenkomsten en contracten op een rijtje
Aannemingsovereenkomsten, arbeidscontracten, IT-contracten, Cloud contracten, agentuurovereenkomsten, koopovereenkomsten, overname-contracten, financieringsovereenkomsten, huurovereenkomsten, (in)koopcontracten en betalingsovereenkomsten, algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden, samenwerkingsovereenkomsten en aandeelhoudersovereenkomsten. Voor het opstellen, nakijken, wijzigen of ontbinden van een overeenkomst kunt u een contractenrecht advocaat inschakelen.

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over contractenrecht. Het is raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij opstellen, nakijken en wijzigen van overeenkomst, algemene voorwaarden, boetebeding overeenkomst, schade en procedures.  

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar.  

Doe hier uw melding>>>

Contractenrecht van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O R S T V W Z