Criminaliteit

Criminaliteit Melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Burgerparticipatie
U wilt prettig kunnen wonen en samenleven en dat uw buurt veilig en leefbaar blijft. Uw woongenot kan worden aangetast door woon-, drugs, en straatoverlast en andere vormen van overlast en criminaliteit. Het kan ook gaan om subjectieve overlast, waarbij gevoelens van onveiligheid een belangrijke rol speelt.
Vaak ligt de onderliggende oorzaak bij ondermijning die uw buurt systematisch aantast; de bovenwereld die ondersteunende activiteiten biedt aan de onderwereld, bijvoorbeeld in de horeca, prostitutie en vastgoed. Als u iets wilt doen tegen criminaliteit, overlast en ondermijning, dan is de eerst stap om het probleem aan te kaarten bij een onafhankelijk meldpunt. Om uw buurt veilig en leefbaar te houden en het woongenot te herstellen kunt u bestuursrechtelijke, strafrechtelijke, en civielrechtelijke stappen ondernemen. 

Bestuursrecht
E
en horeca ondeneming veroorzaakt overlast of overtreed een bepaalde verbod. Een pand wordt als drugspand gebruikt of onderverhuurd, verhuurregels worden overtreden, er is sprake van woonoverlast of woonfraude. Hangjongeren die de straat of buurt onveilig maken en voortdurend overlast veroorzaken. Overlast, criminaliteit en ondermijning kunt u door middel van bestuursrechtelijke maatregelen drastisch verminderen. U kunt bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente om een vergunning of ontheffing te verlenen voor het verrichten van bepaalde activiteiten of vanwege de vestiging die in strijd is met het bestemmingsplan, en/of een handhavingsverzoek indienen vanwege de gemeente die nalaat specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan de eigenaar, verhuurder of huurder, nalaat te waarschuwen, boetes op te leggen, het pand te sluiten, de overtreder de woning uit te zetten of een gebiedsverbod in te stellen om het voortdurend overlast te laten stoppen. De gemeente neemt een beslissing op uw bezwaarschrift. Als u niet eens bent met de beslissing, dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.  Bestuursrechtelijke procedures zijn complex. Een advocaat kan u bijstaan bij het opstarten van bestuursrechtelijke procedures.  

Getuige en Strafrecht
Bent u getuige van een strafbaar feit in uw buurt en u wilt dit melden? U kunt gevraagd worden om in een strafzaak tegen de verdachte een verklaring af te leggen. Uw verklaring wordt vastgelegd in een proces-verbaal en zal deel uitmaken van het strafdossier. Indien u opgeroepen of gedagvaard wordt om voor de rechter uw getuigenverklaring af te leggen, dan bent u verplicht om te verschijnen. Bent u getuige van een misdrijf, dan heeft u recht om voorafgaande aan het verhoor een advocaat in te schakelen. Een strafrecht advocaat kan u hierin bijstaan. 

Slachtoffer en Strafrecht
Slachtoffers verdienen het om gehoord te worden, om te weten wat hun rechten zijn en om het strafproces te begrijpen. Slachtoffers verdienen ook een advocaat aan hun zijde die informeert, bijstaat en vertegenwoordigt. Bent u slachtoffer van een misdrijf dan kan een advocaat u bijstaan bij het doen van aangifte, begeleiden in het juridische proces, bijstaan ter zitting, bijstaan bij getuigenverhoor en uw eventuele (letsel)schade laten berekenen. 

Civiel recht
Vaak is het overduidelijk dat overlast niet door de beugel kan, maar het komt voor dat een geschil ontstaat over een gedraging en de onrechtmatigheid van de hinder alleen via een rechterlijk verbod kan worden beëindigd. In een procedure kan nader gemotiveerd waarom er sprake is van een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat. Soms kan overlast structureel zijn en gepaard gaan met burenruzie en ziekteverschijnselen. Of er sprake is van onrechtmatige overlast, hangt af van de mate van de overlast, de belangen gediend bij de hinder toebrengende activiteit, de mogelijkheden hinder en schade te voorkomen, de omstandigheid of de klagende partij zich voor of na de aanvang van de hinder veroorzakende activiteiten zich heeft gevestigd en de hoedanigheid van partijen; wordt hinder veroorzaakt door een burger of bedrijf. U kunt via een civiele procedure de rechter vragen om de overlast te laten stoppen. Indien u hinder voor een langere periode ervaart, dan kunt u schadevergoeding in de vorm van onder andere gederfd woongenot vorderen over de periode dat de overlast heeft plaatsgevonden. U dient hiervoor een advocaat in te schakelen. 

Advocaat of mediator
Buren kunnen met elkaar van de wet afwijkende afspraken maken. Indien u er zelf niet uitkomt met de buren en u de onrechtmatige hinder wil laten stoppen, en een lange, ingewikkelde en slepende rechtsproces wil voorkomen, met het risico dat de uitkomsten onbevredigend zijn, dan is mediation een goede oplossing voor beide partijen. Een bemiddelaar kan u hierin bijstaan. Soms kan een kwestie vanwege de situatie en aard van het conflict en vanwege de houding van partijen niet door een mediator worden opgelost, en is procederen en de rechter vragen om de hinder te laten stoppen onvermijdelijk. Een advocaat kan u hierin bijstaan.

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over aansprakelijkheid. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij criminaliteit, handhaven en procedures. Zowel getuigen, slachtoffers als verdachten kunnen terecht bij Meld.nl. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding>>>

Criminaliteit van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V W X Z