Mediator

Mediator inschakelen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Mediation
Toegang tot het recht houdt meer in dan alleen toegang tot de advocaat en de rechter. Het gaat uiteindelijk om toegang tot de oplossing van het probleem. Steeds meer mensen kiezen om via mediation geschillen en conflicten op te lossen zonder tussenkomst van de rechter. Uit onderzoek blijkt dat partijen tevreden zijn over het mediation traject en de overstemming die is bereikt.  Als u niet in langslepende procedures verwikkeld wil raken, en met het risico dat de uitkomsten onbevredigend zijn, dan is mediation een uitkomst. Mediation kan in uiteenlopende zaken als oplossing geboden worden. In sommige rechtsgebieden komt het vaker voor dat een zaak voorafgaand aan de rechtszitting of tijdens de rechtszitting wordt aangehouden en op verzoek van een van de partijen of de rechter wordt afgesproken dat partijen in mediation gaan waardoor een rechtszaak sneller en op een duurzame manier wordt beeindigd. 

Geschillenbeslechting
Overeenkomsten zijn er om nagekomen te worden, maar het komt vaker voor dat na ondertekenen contract waarin afspraken zijn vastgelegd over de kwaliteit van het werk, meerwerk, hoeveelheid gewerkte tijd, prijsafspraken, etc, discussies en conflicten kunnen ontstaan tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Overeenkomsten kunnen o.a. ontstaan in privaatrecht, ondernemingsrecht, familierecht en overige rechtsgebieden. Als de partijen er onderling niet uitkomen is de rechter de aangewezen instituut die uitspraak doet over een geschil. Nadelen van een zaak naar de rechter brengen zijn formelere procedures, vaste zittingslocaties, overbezette rechters, dure procedures, bodemprocedure die 1 á 2 jaar kunnen duren. Maar er zijn alternatieve en snellere wegen te bewandelen zodat de opdracht niet lang stil hoeft te liggen. De uitkomst is geschillenbeslechting. Hierbij kunt u denken aan arbitrage, bindend advies, bemiddeling of mediation. Voordelen: De procedures zijn korter en bij complexe dossiers kan de zaak afgehandeld worden in enkele maanden. Een ander belangrijk voordeel is dat de arbiter(s) specifieke kennis en kunde heeft om de zaak tot een positief einde voor beide partijen te laten komen. In een zaak die voor de rechter komt, zal een deskundige ingeschakeld moeten worden, dat weer tijd in beslag zal nemen. Uitspraken van de rechter worden vaak gepubliceerd en de zittingen zijn openbaar. Daarentegen, als uw zaak mediagevoelig ligt, bij geschillenbeslechting voorkomen wordt dat u imagoschade lijdt. 

Traject
Mediation gaat niet na wie gelijk heeft maar dat eerst de werkelijke belangen van partijen op tafel komen, zodat partijen daarna op zoek kunnen gaan naar de beste oplossing. Als de bereidheid er is om tot een een duurzame oplossing te komen, dan is mediation de oplossing. Het verschil tussen een advocaat en een mediator is dat een advocaat registreert en een mediator bemiddelt. Tijdens mediationbijeenkomsten vertellen beide partijen hun kant van het conflict, aan het eind van iedere bijeenkomst zal de mediator een samenvatting van de voortgang en een afspraak maken voor een volgende bijeenkomst, al dan niet vastgelegd in een gespreksverslag. Indien overeenstemming is bereikt, dan kunnen partijen een vaststellingsovereenkomst tekenen waarin de afspraken zijn vastgelegd. Mediation kent geen bindende uitspraak, maar wel afspraken die worden vastgelegd. 

Voordelen
Voordelen van het inschakelen van een mediator is: overleg onder begeleiding, afspraken maken onder begeleiding, communicatie direct met elkaar, juridische en emotionele ondersteuning, lang voortraject, kort juridisch traject, sommige verzekeraars vergoeden mediationkosten. Vaak wordt de kosten gedeeld tussen de partijen, brengt acceptatieproces op gang, voorlichting over de procedure, bemiddelt en draagt ideeën aan, zorgt voor snelle juridische afhandeling, creëert draagvlak, zorgt voor harmonie. Het is niet van belang wie gelijk heeft, maar het draait om de beste oplossing. 

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over mediation. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij conflicten, geschillen, schade, aansprakelijkheid, claims en procedures. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding>>>

Mediator van A t/m Z

A B C E F G H I K L M O P R S T U W Z