Privacyrecht

Privacyrecht advocaat inschakelen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl

Privacyrecht
Het privacyrecht regelt de wijze waarop personen en organisaties moeten omgaan met persoonlijke gegevens. Iedere persoon heeft recht op de eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, oftewel recht op privacy. De bescherming van de privacy is vastgelegd in de Grondwet artikel 10. De Grondwet erkent vier soorten van privacy: Informationele privacy: bescherming van persoonsgegevens. Lichamelijke privacy: onaantastbaarheid eigen lichaam. Territoriale privacy: huisrecht en Communicatieprivacy: briefgeheim en elektronische communicatie. Privacyrecht is in verschillende wetten en verdragen geregeld waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook wel ‘privacywet’ genoemd. Privacy, persoonlijke levenssfeer, privésfeer en eigenruimte is een universeel mensenrecht, een fundamentele vrijheid en een grondrecht. Vanwege de voortdurende ontwikkeling van de informatietechnologie is het rechtsgebied privacyrecht altijd in beweging.

AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Het regelt de privacyrechten van burgers en geeft verplichtingen voor overheden en bedrijven. Personen kunnen controle houden over hun persoonsgegevens en hebben het recht om te weten wat een organisatie met zijn gegevens doet. De persoon kan een organisatie vragen om inzage in zijn gegevens en zijn gegevens te corrigeren of wissen. De AVG bevat regels voor verwerken van persoonsgegevens en is niet van toepassing voor gegevens bedoeld voor privé doeleinden en voor verwerking van bijzondere persoonsgegevens dat een publieke belang moet dienen. Het is daarom extra belangrijk dat politie en justitie de grondrechten van personen goed bewaken, waaronder het recht op bescherming van persoonsgegevens, zowel op nationaal als Europees niveau. De verwerkingsverantwoordelijke zoals een bedrijf of organisatie hoort zich te houden aan de AVG. Onder verwerken wordt verstaan registeren, bijwerken, raadplegen, verspreiden, samenbrengen en wissen van de gegevens. Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld voor een uitdrukkelijk omschreven doel. De persoon waarvan de gegevens wordt verwerkt heeft inzagerecht, recht op rectificatie, beperking van verwerking, recht op menselijk toezien bij besluiten, recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid), vergeetrecht (wissen bij veroudering) en recht op bezwaar en verzet. De Autoriteit Persoonsgegevens is de gegevensbeschermingsautoriteit en een zelfstandig bestuursorgaan die als toezichthouder is aangesteld voor het toezicht op het verwerken van persoonsgegevens. 

AVG geschonden
Overtredingen van het privacyrecht en AVG kunnen leiden tot bestuursrechtelijk, strafrechtelijk en civielrechtelijk sancties.
Indien een bedrijf, organisatie of overheid uw recht op gegevensbescherming heeft geschonden, dan is het raadzaam om een privacyrecht advocaat in te schakelen. U heeft recht op informatie, recht op een eerlijke klachtenbehandeling en mogelijk ook recht op schadevergoeding vanwege de financiële schade en/of immateriële schade die u heeft geleden door de schending. Uw klacht over schending van gegevensbescherming moet u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). AP onderzoekt uw klacht en informeert u binnen drie maanden over de voortgang of het resultaat van uw klacht. Naast uw klacht kunt u een gerechtelijke procedure starten tegen de onderneming, organisatie of overheidsorgaan die uw recht op gegevensbescherming heeft geschonden. U kunt een gerechtelijke procedure tegen AP aanspannen als u niet tevreden bent met het antwoord van AP of als AP niet binnen 3 maanden u geinformeerd heeft over de voortgang of het resultaat van de klacht. Privacywetgeving is complex en is het raadzaam om een privacyrecht advocaat in te schakelen. 

Bezwaar en Beroep
Bent u niet eens met het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens, dan kunt u binnen 6 weken in bezwaar gaan hiertegen. Uw bezwaar is ‘niet ontvankelijk’ na deze termijn. Het is belangrijk om bij bezwaar om meteen met goede argumenten en bewijzen te komen. De AP hoort een bevestiging van ontvangst na het indienen van de bezwaarschrift naar u te sturen. Tijdens de bezwaarprocedure kan het zijn dat de AP contact met u opneemt, waarbij u de mogelijkheid heeft om uw bezwaar in te trekken, of een oplossing via mediation te zoeken of kunt u een afspraak maken voor een hoorzitting, waarbij u uitgebreid uitleg kunt kunt geven over de situatie. Niet eens met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u beroep instellen bij het Europees Comité voor gegevensbescherming. Het Comité is met de invoering van de AVG een zelfstandig orgaan van de Europese Unie. Tegen een besluit van het Comité kunt u een beroep tot nietigverklaring instellen bij het Gerecht dat deel uitmaakt van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dit kunt u alleen doen indien u rechtstreeks en individueel wordt geraakt door het besluit, en binnen twee maanden vanaf de dag van bekendmaking daarvan. Het indienen van beroep tegen een besluit van het Comité schort de werking van dat besluit niet op. In geval van spoedeisendheid belang kunt u het Gerecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het is raadzaam om voor het indienen van uw klacht en bij bezwaar en beroep een privacyrecht advocaat in te schakelen

Juridische hulp voor bedrijven
Is
uw onderneming slachtoffer van lekken van persoonsgegevens door cybercrime, zijn klantgegevens van uw bedrijf opgeslagen bij een derde partij, de ICT-dienstverlener, en zijn die gelekt, zijn persoonsgegevens op straat komen te liggen? Privacyinbreuk kan leiden tot bestuursrechtelijk, strafrechtelijk en civielrechtelijk sancties. Het is van belang dat u meteen een privacyrecht advocaat inschakelt die uw belangen kan dienen. Juridische hulp nodig bij datalek, boete, bezwaar, beroep, opstellen privacybeleid, privacystatement,  verwerkersovereenkomsten en ondersteuning bij Privacy Impact Assessments (PIA’s) en Functionaris Gegevensbescherming, schade, geschillen en procedures? Schakel een privacyrecht advocaat in. 

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over privacyrecht. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij overtredingen, conflicten, geschillen, schade, aansprakelijkheid, claims en procedures. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding

Privacyrecht van A t/m Z

A B C D E F G H I J K M P R S T U V