Vergunningen

Juridische Hulp bij Vergunningen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Vergunning
Een vergunning is een beschikking afgegeven door een bestuursorgaan die bepaalde activiteiten of handelingen toestaat, en zonder een beschikking niet zijn toegestaan. De vergunning wordt gebruikt om bepaalde doelen te realiseren en te beschermen. Met een vergunning of ontheffing kan een bepaalde activiteit worden uitgevoerd. De wet kan bepalen dat iets verboden is zonder vergunning en ook bepalen of een ontheffing van een bepaalde verbod kan worden verkregen.

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu welke in de plaats is gekomen van 25 oude vergunningen waaronder de gebruiksvergunning, de bouwvergunning en de milieuvergunning. De omgevingsvergunning kent een specifieke vergunningsprocedure. Gaat u bouwen, verbouwen of slopen, kappen, reclame op de gevel plaatsen? Voor de meeste activiteiten op het gebied van (ver)bouw, wonen, monumenten, milieu, natuur en leefomgeving moet u een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. De gemeente beslist meestal binnen 8 weken op uw aanvraag. Bij complexere aanvragen kan de gemeente binnen 6 maanden een besluit nemen. Indien u niet voldoet aan de regels van een omgevingsvergunning, dan bestaat de mogelijkheid om onder bepaalde omstandigheden een gedoogbeschikking aan te vragen. Indien de beschikking wordt verleend, kunt u uw activiteit uitvoeren zonder vergunning. En als uw plannen niet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente, dan kunt u met een omgevingsvergunning de gemeente vragen om af te wijken van het bestemmingsplan.

Bevoegdheden
Een bestuursorgaan die een besluit neemt over een vergunning en die ook verstrekt, kan ook toezicht houden op naleven van geldende regels voor burger en bedrijf, hebben opsporingsbevoegdheid en kunnen handhaven door bestuursrechtelijke sancties op te leggen, zoals bestuursdwang, dwangsom, intrekking vergunning of een andere beschikking zonder tussenkomst van de rechter.

Bezwaar
Als de gemeente u weigert een vergunning te verlenen, dan kunt u bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. U moet dat doen binnen zes weken na verzending van de weigering. Als de vergunning wordt verleend, kunnen belanghebbenden (bijvoorbeeld omwonenden) daartegen een bezwaarschrift indienen. Ook dat moet binnen zes weken na de verzending van het besluit gebeuren. Is uw bezwaar afgewezen, dan kunt u in beroep gaan. Vanwege de complixiteit van het proces in het bestuursrecht, is het raadzaam om voor juridische hulp bij vergunningen een bestuursrecht advocaat in te schakelen.  

Zienswijze
Indien een bestuursorgaan van plan is een besluit te nemen over een vergunning, dan kunt u in een zienswijze mondeling of schriftelijk aangeven waarom u wel of niet eens met het voorgenomen besluit. U moet belanghebbende zijn. Een bestuursorgaan is niet altijd verplicht om te reageren op uw zienswijze. 

Beroep
Wijst het bestuursorgaan uw bezwaar af, dan kunt u in beroep gaan tegen het besluit bij de bestuursrechter. Op de beslissing op uw bezwaar staat hoe lang u de tijd heeft om in beroep te gaan. Meestal is de termijn 6 weken. Ook als het bestuursorgaan niet tijdig beslist op een bezwaarschrift, geldt dat als een ‘fictief’ besluit op bezwaar en kunt u daartegen in beroep. Als u niet eens bent met de uitspraak van de bestuursrechter, dan kunt u daartegen in hoger beroep gaan. Aan een beroepsprocedure zijn meestal kosten verbonden, zoals kosten rechtszaak en griffierecht. 

Schadevergoeding
Indien u schade heeft geleden door een onrechtmatig besluit van een bestuursorgaan, dan kunt u schadevergoeding eisen bij het bestuursorgaan zelf. Als uw schadevergoeding wordt afgewezen, of het bestuursorgaan niet binnen 8 weken reageert, dan kunt u de rechter verzoeken schadevergoeding toe te kennen. Het bestuursorgaan kan aansprakelijk worden gehouden als die een besluit heeft ingetrokken, bijvoorbeeld door onterecht een vergunning bij de vergunninghouder in te trekken of wanneer een besluit dat voordelig uitpakte voor een bedrijf of particulier ongedaan wordt gemaakt doordat aan het onjuiste besluit zijn rechtsgeldigheid wordt ontnomen. Ook in gevallen als het bestuursorgaan liet blijken dat achteraf het besluit onjuist, kunt u het bestuursorgaan aansprakelijk stellen. In gevallen als het bestuursorgaan zich beroept op een besluit die onrechtmatig tot stand is gekomen, kan een advocaat beoordelen in hoeverre de onrechtmatigheid toegerekend kan worden en of er sprake is van eigen schuld of risico aan de kant van de aanvrager. Als het besluit wordt ingetrokken, dan kan het bestuursorgaan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die veroorzaakt is door het intrekken van het besluit. U kunt schadevergoeding vorderen bij de bestuursrechter, de civiele rechter of de . Naast aansprakelijk stellen, moet er beroep worden aangetekend tegen de intrekking van het besluit. Ten onrechte weigeren van een vergunning is een onrechtmatige handeling van de overheid en als u hierdoor schade lijdt, heeft u recht op volledige schadevergoeding. Voor juridische hulp bij vergunningen, bij aanvragen, weigering, intrekking en overtredingen van vergunningen, schade, geschillen en procedures kunt u een bestuursrecht vergunningen advocaat inschakelen. 

Kort geding bij spoedeisend belang
Indien er sprake is van een spoedeisend belang, dan kunt u in het proces van bezwaar of beroep een bestuursrechtelijke kort geding instellen. Het besluit van het bestuursorgaan blijft geldig, maar u wilt dat de werking van het besluit per direct wordt gestopt. Bijvoorbeeld bij een besluit om uw vergunning in te trekken of bij een hoge dwangsom, totdat een beslissing is genomen in de bodemprocedure. U dient daarvoor een verzoek in te dienen bij de voorzieningenrechter. Het komt voor dat de rechter meteen een definitief oordeel uitspreekt over de zaak. De rechter kan kiezen om de zaak ”kort te sluiten” dat inhoud dat in de beroepsprocedure meteen een einduitspraak wordt gedaan. Vanwege de complixiteit van het proces in het bestuursrecht, is het raadzaam om voor juridische hulp bij vergunningen een bestuursrecht advocaat in te schakelen.  

Mediation of advocaat
In het civiele recht is mediation inmiddels een bekend begrip, maar het komt steeds vaker voor dat geschillen tussen burgers en bestuurorganen door mediation wordt opgelost. Mediation voorkomt een lange, ingewikkelde en slepende proces waarbij partijen het risico lopen dat de uitkomsten onbevredigend zijn. Of u ontvangt een brief van het gerecht waar uw procedure loopt waarin u op de mogelijkheid van mediation wordt gewezen, of de rechter wijst u tijdens een zitting op de mogelijkheid. Niet altijd valt op te maken of een dossier zich leent voor mediation, en heeft u de mogelijkheid om voor mediation te kiezen nadat u de zaak aanhangig hebt gemaakt bij een rechterlijke instantie. Het initiatief ligt bij u. Door mediation wordt tijd en kosten bespaart en kan invloed op de uitkomst van het conflict worden uitgeoefend. Een bestuursrecht mediator kan u bijstaan in uw zaak. Soms kan een bestuursrechtelijke zaak vanwege de situatie en aard van het geschil en de houding van partijen niet door bemiddeling worden opgelost en is vragen om de oordeel van de rechter onvermijdelijk. Vanwege de complixiteit van het proces in het bestuursrecht, is het raadzaam om voor juridische hulp bij vergunningen een bestuursrecht advocaat in te schakelen.  

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over vergunningen. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij aanvraag, intrekking, geschillen, schade, aansprakelijkheid, claims en procedures. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding

Vergunningen van A t/m Z

A B D E G H I K M N O P R S T V W