Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht Advocaat inschakelen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Ondernemingsrecht
Het ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich richt op besloten BV en naamloze vennootschappen NV met een winstoogmerk. Meld.nl heeft de stichting, Insolventierecht,  Faillissementsrecht, Aanbestedingsrecht onder het thema Ondernemingsrecht ondergebracht. 

Oprichting vennootschap
Bij de oprichting van een bedrijf (BV, NV, VOF, maatschap, eenmanszaak, stichting) komt veel kijken. U wilt bij start verschillende contracten opgesteld en vastgelegd hebben, zoals de aandeelhoudersovereenkomst, managementovereenkomst en arbeidsovereenkomst. Tijdens de bedrijfsactiviteiten worden ook contracten gesloten tussen twee of meer partijen (bestuurders, opdrachtgevers, afnemers, leveranciers). Voordat u een onderneming start is het raadzaam om u juridisch te laten adviseren over welke rechtsvorm het meest geschikte is voor uw bedrijfsactiviteiten en dat vooraf juridisch advies inwint voordat u deals sluit en vergeet niet het vastleggen van goede algemene voorwaarden.

Bedrijfs- Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheid
Indien uw bedrijf aansprakelijk is gesteld voor schade die door fouten die uw medewerkers binnen het kantoor of bedrijf of producten of diensten zijn veroorzaakt, dan valt dat onder bedrijfsaansprakelijkheid. Het gaat dan om directe en indirecte schade en materiële schade of letselschade. Indien u beroepsbeeofenaar bent en de schade te maken heeft met uw beroep, dan valt dat onder beroepsaansprakelijkheid. De meeste bedrijven hebben een aansprakelijkheidsverzekering die de materiële schade of letselschade dekt. U kunt ook te maken krijgen met bestuurdersaansprakelijkheid. Naast de aansprakelijkheid van de rechtspersoon kan in bepaalde gevallen de  bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor handelingen van de rechtspersoon die schade heeft veroozaakt. De bestuurder kan mogelijk ook privé worden aangesproken voor de schade. Bij interne aansprakelijkheid houdt de rechtspersoon de bestuurder aansprakelijk. Dit gebeurt als de bestuurder zijn taak niet behoorlijk vervult, en bij een ernstig verwijt kan de curator die grondslag gebruiken bij een faillissementsaansprakelijkheid. Bij externe aansprakelijkheid kunnen bijvoorbeeld crediteuren de bestuurder aansprakelijk stellen. Het betreft een afgeleide aansprakelijkheid waarbij de bestuurder alleen aansprakelijk kan zijn als de vennootschap dat ook is. Indien uw bedrijf te maken krijgt met aansprakelijkheid, dan is het raadzaam om een ondernemingsrecht aansprakelijkheidsrecht advocaat in te schakelen.

Ondernemingskamer
Het is wettelijk vastgelegd dat het bestuur eerst zelf maatregelen moet treffen tegen eventuele misstanden binnen een onderneming en moet de verzoekende partij zijn bezwaren eerst bij het bestuur kenbaar maken en een termijn stellen om acties te ondernemen. Bij ontbreken van een “bezwarenbrief”, dan zal de Ondernemingskamer het enquêteverzoek niet in behandeling nemen. In deze procedure bij de Ondernemingskamer wordt op verzoek van de aandeelhouders of de vennootschap zelf een onderzoek verricht naar het beleid en de gang van zaken van de vennootschap. De Ondernemingskamer kan bestuurders schorsen, ontslaan, en benoemen en stemrecht ontnemen van een bepaalde aandeelhouder, of de aandelen overdragen aan een derde ten titel van beheer. 

Aanbestedingsrecht
Volgens de wet is de overheid wettelijk verplicht de diensten via een aanbesteding op een eerlijk wijze in te kopen. Bedrijven kunnen zich inschrijven voor een aanbesteding en de opdracht binnen halen. Met aanbestedingsprocedures krijgen ondernemers de kans om overheidsopdrachten te verkrijgen. Deze procedures zijn complex en kunnen tot klachten en geschillen leiden. Een aanbestedingsrecht advocaat kan u juridisch advies geven bij aanbestedingen.   

Insolventierecht
Faillissementsrecht wordt ook insolventierecht genoemd. Aanvragen van uw afnemers en debiteuren, of die van uw eigen onderneming. Wilt u faillissement aanvragen voor uzelf, uw bedrijf of voor uw schuldenaar, dan kunt u een procedure starten bij de rechtbank. De procedure bij de rechtbank valt onder civiel recht. Vraagt een van uw schuldeisers bij de rechtbank het aan, of dat van uw bedrijf, en bent u het daarmee niet eens, dan kunt u tegen het verzoek in verweer gaan. Bij faillietverklaring van uw debiteur kunt u retentierecht inroepen en uw pandrecht uitwinnen.

Procedure
Afhankelijk van de aard van de zaak en/of hoogte van het geeiste schadebedrag kunt u een civielrechtelijke procedure aanspannen. Indien er sprake is van een spoedeisend belang, bijvoorbeeld als de wederpartij weigert (een deel van) de schadevergoeding te betalen of de verplichtingingen uit de overeenkomst na te komen, dan is een snelle uitspraak van de rechter gewenst. In een spoedprocedure wordt de civiele rechter verzocht om een snelle (voorlopige) beslissing te nemen over de ingebrekestelling, schade en schadevergoeding. De uitspraak in een kort geding is geen definitieve oordeel. Hoger beroep kan worden ingesteld om een bodemprocedure bij het gerechtshof te starten, maar vaak respecteren beide partijen de voorlopige uitspraak van de voorzieningsrechter. 

Mediator of advocaat
Contractuele voorwaarden en verplichtingen
zijn essentieel voor de inkomsten en continuiteit van een bedrijf. Indien verschil van mening is over de uitleg van de kwestie, of als het contract niet wordt nagekomen en (rechts)gevolgen zijn bij gebrekkige of niet nakoming van een contract, dan onstaat er een zakelijke geschil. U wilt van uw contract, zakenpartner of werknemer af omdat die niet meer uw zakelijke belangen dient. Veel zakelijke conflicten worden vaker in een vroege stadium opgelost door mediation. Mediation kan een win-winsituatie zijn als beide partijen niet in een lange, ingewikkelde en slepende rechtsproces verwikkeld willen raken, met het risico dat de uitkomsten onbevredigend zijn en de onderlinge verstandhouding meer schade oploopt. Mediation is informeel en staat voor geheimhouding. Soms kan een zakelijke kwestie vanwege de situatie en aard van het geschil of conflict en de houding van partijen niet door een mediator worden opgelost, en is vragen om advies en bijstand van een ondernemingsrecht advocaat onvermijdelijk. De advocaat dient uw belang en kan snel vaststellen of een overeenkomst moet worden ontbonden, of schade kan worden gevorderd van de wederpartij of uw zakenpartner of werknemer nog uw belangen dient. De advocaat kan de wederpartij afdwingen om aan een overeenkomst te houden. Desnoods kan via een kort geding procedure om een oordeel van de rechter worden gevraagd over het conflict en kunt u beslag laten uitvoeren om te voorkomen dat de wederpartij vermogensbestanddelen aan het verhaal van uw vordering onttrekt. Een ondernemingsrecht advocaat kan u hierin bijstaan.

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over ondernemingsrecht. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij geschillen, schade, aansprakelijkheid, claims en procedures. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding>>>

Ondernemingsrecht van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z