Fraude

Fraude Melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Fraude
Jaarlijks komt er miljarden euro’s onrechtmatig in verkeerde handen terecht; geschat wordt ruim € 600 per hoofd van de bevolking. Er wordt onderscheid gemaakt tussen horizontale en verticale fraude. Bij verticale fraude is de overheid de benadeelde. Verticale fraude is onderverdeeld in fiscale fraude, zorgfraude, sociale zekerheidsfraude, subsidiefraude en fraude bij openbare aanbestedingen. Bij horizontale fraude is er sprake van fraude tussen mensen en bedrijven. Horizontale fraude is onderverdeeld in sjoemelen in faillissementen, verzekeringen, beleggingen, acquisitiefraude en voorschotfraude. 

Preventie
Traditionele vormen van fraude en oplichting neemt af. De kans dat een particulier of bedrijf slachtoffer wordt van fraude en oplichting gepleegd met een ICT middel is daarentegen toegenomen. De afgelopen jaren is 45% van het bedrijfsleven getroffen door cybercrime en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Cybercriminelen richten zich meestal op het verkrijgen van toegang tot kapitaal en stelen van persoonsgegevens. Als ondernemer wilt u weten of u risico loopt op fraude door cybercrime en hoe groot de kans is dat uw kapitaal wordt gestolen en uw data op straat kan komen te liggen. Wilt u weten waar de zwakke plekken zitten en welke kwestbaarheden er zijn en wilt u risico’s verkleinen, dan is het raadzaam om een ervaren cyber expert in te schakelen die ondersteuning kan bieden bij het nemen van preventiemaatregelen. Ook als uw onderneming al schade heeft opgelopen door cyberfraude, is het raadzaam om meteen actie te ondernemen om de  schade te beperken. De experts kunnen bij schade door cybercrime éérste hulp bieden en uw kostbare netwerken, computer, data, website en webshop bewapenen tegen cybercriminelen. Ook particulieren kunnen melden voor preventie en bij fraude schade.    

Fraude advocaat
Bent u slachtoffer van fraude, heeft u financiele schade geleden en wilt u de schade verhalen bij de dader, dan is het raadzaam om een ervaren fraude expert in te schakelen. De fraude expert kan de dader opsporen, bewijslast vergaren, documenten, data, bestanden en apparaten als computers, telefoons en navigatiesystemen opsporen en veiligstellen, documenten, data en bestanden analyseren, betalingstransacties opsporen of reconstrueren, observatiemiddelen inzetten, interviews afnemen,  privéadressen bestuurders van bedrijven opvragen, verhuizingen nachecken, navragen of de verdachte auto’s of huizen op zijn naam heeft staan, of hij gehuwd is, inkomen heeft, enzovoort. Indien de fraude expert een advocaat is, kan die onaangekondigd beslag leggen op het banksaldo of op eigendommen van de verdachte om het schadebedrag veilig te stellen. De fraude advocaat kan het schadebedrag verhalen, schadebedrag veilig stellen, u bijstaan bij het doen van aangifte, begeleiden in het juridische proces, bijstaan ter zitting, bijstaan bij getuigenverhoor en uw schade laten berekenen. Indien nodig kan naast de strafprocedure een civiele procedure worden opgestart om de schade te verhalen en schadevergoeding te eisen. Ook verdachten kunnen zich bij laten staan door een fraude advocaat. 

Advocaat als onafhankelijk fraudeonderzoeker
Indien u als onderneming of organisatie vermoedens heeft van fraude en  onregelmatigheden, dan is het raadzaam om een advocaat in te schakelen die ingewikkelde feitenonderzoeken kan doen.
Een advocaat-onderzoeker is transparant, integer, objectief, onafhankelijk, deskundig en zorgvuldig. Deze verplichting heeft de advocaat jegens zijn opdrachtgever, en jegens alle andere betrokkenen bij het onderzoek en derden. Dit geldt ook voor onderzoek dat voor intern gebruik is bedoeld. De bevindingen van de advocaat in een verslag vastlegt, kan zowel voor zijn opdrachtgever als derden ter beschikking worden gesteld. Indien u een advocaat-onderzoeker inschakeld, mag u geen bestaande cliënt zijn van de advocaat en mag u als opdrachtgever geen zeggenschap hebben over de inhoud van het rapport; het onderzoeksrapport is volledig transparant over wat niet is onderzocht en welke informatie niet is gebruikt en het rapport geeft een zo volledig mogelijk beeld van het onderwerp van onderzoek. Het onderzoeksrapport moet alle relevante feiten en omstandigheden bevatten, het moet duidelijk zijn waarop de bevindingen in het onderzoeksrapport zijn gebaseerd en er moet hoor en wederhoor zijn toegepast met degenen die onderwerp van onderzoek zijn. Kortom, als u een advocaat inschakelt voor onafhankeljk onderzoek, dan kan die niet de rol van de advocaat als belangenbehartiger vervullen. Advocaten kunnen worden ingezet bij fraudeonderzoeken, rechtmatigheidsonderzoeken, feitenonderzoeken, compliance onderzoek, integriteitsonderzoeken en corporate investigations. 

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over fraude. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij schade, claims en procedures.

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding>>>

Fraude van A t/m Z

4 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z