Milieurecht

Milieurecht zaken melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Meld.nl beoordeelt welke oplossing het meest geschikte is voor uw probleem. Afhankelijk van het probleem zal de melding worden aangenomen door een advocaat, jurist, recherche-detectivebureau, (forensisch) onderzoeksbureau of een andere dienstverlener die uw probleem kan oplossen.

Het is van belang voor de kwaliteit van onze dienstverlening dat de verstrekte informatie juist en betrouwbaar is. Uw aanvraag doorloopt hiervoor een screening. Screening voorkomt onduidelijkheid en stelt ons in staat om een juiste analyse van uw probleem te maken. Meld.nl kan hierna gerichter zoeken naar de juiste oplossing voor uw probleem. Afhankelijk van uw situatie kan de dienstverlener die uw melding aanneemt (preventie)adviezen geven, schadevergoeding eisen, als mediator optreden, documenten opstellen, onderzoek doen en procedures opstarten. 

Voor de (juridische) screening brengen wij voor zakelijke als particuliere klanten eenmalig €4,40 (excl. BTW) kosten in rekening. U kunt de screeningskosten veilig en eenvoudig betalen met iDEAL. Nadat wij uw persoonsgegevens en de betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons het screeningsformulier per e-mail opgestuurd. Deze kunt u volledig ingevuld naar ons verzenden. 

Doe hier uw aanvraag>>>

Hulp nodig bij milieuvergunningen – milieuovertredingen – boete bezwaar – verzoek tot wijziging vergunningvoorschriften – bestuursrechtelijke procedures bij bezwaar of beroep – voorlopige voorziening – handhaving – wijziging voorschriften – procedures en aansprakelijkheid – procedures bij milieuovertredingen – milieu aansprakelijkheid (advisering bij koop en verkoop) van verontreinigde terreinen – bodemverontreiniging (opstellen van contracten bij risico en aansprakelijkheid) – sanering – herontwikkeling van gronden en locaties – schade geleden door rechtmatig handelen van de overheid – waardedaling van onroerend goed – inkomensderving – omrijschade – planschade en nadeelcompensatie – ecologisch beoordelingen bij vergunningen en ontheffingen die op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) – procederen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – de Wet milieubeheer en daarop gebaseerde regelgeving zoals vergunning – en ontheffingtrajecten en handhaving kwesties op grond van De Wet natuurbescherming – gecompliceerde milieuzaken zoals vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen – agrarisch recht – waterverontreiniging – luchtverontreiniging – bodemverontreiniging en aansprakelijkheid – milieuadviezen – milieuonderzoeken – inspecties – metingen – inventarisaties – geurhinder – geluidshinder – lichthinder – stofoverlast, vergunningen en overige procedures? Een (juridische) dienstverlener kan u bijstaan in uw zaak. Laat uw melding screenen door Meld.nl.

De overheid kan bij het treffen van milieu gerichte maatregelen of voorzieningen schade veroorzaken bij bedrijven zoals het intrekken of wijzigen van een vergunning op grond van artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 Wet milieubeheer. Het civiele recht kan worden ingezet om schadevergoeding te verkrijgen als er schade is ontstaan door onrechtmatig handelen van de overheid.

Milieurecht van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O R S T V W