Milieurecht

Milieurecht Advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Laat uw melding kosteloos scannen; ga naar dit formulier

Hulp nodig bij milieuvergunningen – milieuovertredingen – boete bezwaar – verzoek tot wijziging vergunningvoorschriften – bestuursrechtelijke procedures bij bezwaar of beroep – voorlopige voorziening – handhaving – wijziging voorschriften – procedures en aansprakelijkheid – procedures bij milieuovertredingen – milieu aansprakelijkheid (advisering bij koop en verkoop) van verontreinigde terreinen – bodemverontreiniging (opstellen van contracten bij risico en aansprakelijkheid) – sanering – herontwikkeling van gronden en locaties – schade geleden door rechtmatig handelen van de overheid – waardedaling van onroerend goed – inkomensderving – omrijschade – planschade en nadeelcompensatie – ecologisch beoordelingen bij vergunningen en ontheffingen die op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) – procederen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – de Wet milieubeheer en daarop gebaseerde regelgeving zoals vergunning – en ontheffingtrajecten en handhaving kwesties op grond van De Wet natuurbescherming – gecompliceerde milieuzaken zoals vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen – agrarisch recht – waterverontreiniging – luchtverontreiniging – bodemverontreiniging en aansprakelijkheid – milieuadviezen – milieuonderzoeken – inspecties – metingen – inventarisaties – geurhinder – geluidshinder – lichthinder – stofoverlast, vergunningen en overige procedures? Laat uw melding scannen. 

De overheid kan bij het treffen van milieu gerichte maatregelen of voorzieningen schade veroorzaken bij bedrijven zoals het intrekken of wijzigen van een vergunning op grond van artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 Wet milieubeheer. Het civiele recht kan worden ingezet om schadevergoeding te verkrijgen als er schade is ontstaan door onrechtmatig handelen van de overheid. 

Doe hier uw aanvraag>>>

Milieurecht van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O R S T V W