Milieurecht

Milieurecht zaken melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Meld.nl bespaart u slecht geïnformeerde medewerkers, onterechte doorverwijzingen, tijdrovende belrondes en enorme formulierenstromen. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u (preventie)adviezen geven, schadevergoeding eisen, als mediator optreden, documenten opstellen, onderzoeken instellen en als het moet procedures opstarten. Voor de (juridische) screening van uw melding brengt Meld.nl kosten in rekening. Nadat wij uw persoonsgegevens en de betaling hebben ontvangen, krijgt u een meldformulier opgestuurd. Nadat wij het volledig ingevulde formulier hebben ontvangen, zal de (juridische) dienstverlener z.s.m. contact met u opnemen.
Om direct geholpen te worden, kunt u zich hier aanmelden.

Verdacht van Milieuovertredingen? Wij verwijzen u naar onze milieurecht advocaat.

Voor rechtshulp bij milieuvergunningen, verzoek tot wijziging vergunningvoorschriften, bestuursrechtelijke procedures bij bezwaar of beroep, voorlopige voorziening, handhaving, wijziging voorschriften, procedures en aansprakelijkheid of procedures bij milieuovertredingen kunt u zich bij een publiekrechtelijke milieurecht advocaat melden.  

Bij milieuaansprakelijkheid (advisering bij koop en verkoop) van verontreinigde terreinen, bodemverontreiniging (opstellen van contracten bij risico en aansprakelijkheid), sanering, herontwikkeling van gronden en locaties, kunt u ons civielrechtelijke milieurecht advocaten inschakelen.

Heeft u als burger of bedrijf schade geleden door rechtmatig handelen van de overheid dan kunt u schadevergoeding eisen. De schadeveroorzakend besluit kan o.a. waardedaling van onroerend goed, inkomensderving of omrijschade tot gevolg hebben. Zie planschade en nadeelcompensatie.

Voor rechtshulp voor ecologisch beoordelingen bij vergunningen en ontheffingen die op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) nodig zijn kunt u een natuurbeschermingsrecht advocaat inschakelen.

Voor rechtshulp bij procederen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en daarop gebaseerde regelgeving zoals vergunning- en ontheffingtrajecten en handhavingkwesties op grond van De Wet natuurbescherming kunt u een natuurbeschermingsrecht advocaat inschakelen.

Voor rechtshulp bij gecompliceerde milieuzaken zoals vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen kunt u een afvalstoffenrecht advocaat. 

Agrariërs die te maken krijgen met waterverontreiniging, luchtverontreiniging, bodemverontreiniging en aansprakelijkheid kunnen agrarisch recht advocaat inschakelen.

Voor milieuadviezen, milieuonderzoeken, inspecties, metingen, inventarisaties, etc, kunt u een milieu- advies en onderzoeksbureau inschakelen.

Ten onrechte weigeren van een vergunning is een onrechtmatige handeling van de overheid en als u hierdoor schade lijdt, heeft u recht op volledige schadevergoeding. De Wet milieubeheer voorziet in regelingen voor milieuschadevergoeding. De overheid kan bij het treffen van milieugerichte maatregelen of voorzieningen schade veroorzaken bij bedrijven zoals het intrekken of wijzigen van een vergunning op grond van artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 Wet milieubeheer. Het civiele recht kan worden ingezet om schadevergoeding te verkrijgen als er schade is ontstaan door onrechtmatig handelen van de overheid.

U kunt verder over de volgende thema’s melden:
Geurhinder – GeluidshinderLichthinder Stofoverlast – Vergunningen

Milieurecht van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W