Milieurecht

Milieurecht zaken melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Meld.nl beoordeelt vooraf welke oplossing het meest geschikt is voor uw probleem. Het is van belang voor de kwaliteit van onze dienstverlening dat de verstrekte informatie juist en betrouwbaar is. Uw aanvraag doorloopt hiervoor een screening. Screening voorkomt onduidelijkheid en stelt ons in staat om een juiste analyse van uw probleem te maken. Meld.nl kan hierna gerichter zoeken naar de juiste ervaren dienstverlener die u kan helpen. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u doorzetten naar de dienstverlener die (preventie)adviezen geeft, schadevergoeding eist, als mediator optreed, documenten opstelt, onderzoeken instelt of procedures opstart.  

Voor de (juridische) screening brengen wij voor zakelijke als particuliere klanten eenmalig €4,40 (excl. BTW) kosten in rekening. U kunt de screeningskosten veilig en eenvoudig betalen met iDEAL. Nadat wij uw persoonsgegevens, de beknopte beschrijving van uw probleem en de betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons het screeningsformulier per e-mail opgestuurd. Deze kunt u volledig ingevuld naar ons verzenden.  

Doe hier uw aanvraag>>>

Voor rechtshulp bij milieuvergunningen, verzoek tot wijziging vergunningvoorschriften, bestuursrechtelijke procedures bij bezwaar of beroep, voorlopige voorziening, handhaving, wijziging voorschriften, procedures en aansprakelijkheid of procedures bij milieuovertredingen kunt u zich bij een publiekrechtelijke milieurecht advocaat melden.  

Verdacht van Milieuovertredingen? Wij verwijzen u naar onze milieurecht advocaat.

Bij milieuaansprakelijkheid (advisering bij koop en verkoop) van verontreinigde terreinen, bodemverontreiniging (opstellen van contracten bij risico en aansprakelijkheid), sanering, herontwikkeling van gronden en locaties, kunt u ons civielrechtelijke milieurecht advocaten inschakelen.

Heeft u als burger of bedrijf schade geleden door rechtmatig handelen van de overheid dan kunt u schadevergoeding eisen. De schadeveroorzakend besluit kan o.a. waardedaling van onroerend goed, inkomensderving of omrijschade tot gevolg hebben. Zie planschade en nadeelcompensatie.

Voor rechtshulp voor ecologisch beoordelingen bij vergunningen en ontheffingen die op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) nodig zijn kunt u een natuurbeschermingsrecht advocaat inschakelen.

Voor rechtshulp bij procederen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en daarop gebaseerde regelgeving zoals vergunning- en ontheffingtrajecten en handhavingkwesties op grond van De Wet natuurbescherming kunt u een natuurbeschermingsrecht advocaat inschakelen.

Voor rechtshulp bij gecompliceerde milieuzaken zoals vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen kunt u een afvalstoffenrecht advocaat. 

Agrariërs die te maken krijgen met waterverontreiniging, luchtverontreiniging, bodemverontreiniging en aansprakelijkheid kunnen agrarisch recht advocaat inschakelen.

Voor milieuadviezen, milieuonderzoeken, inspecties, metingen, inventarisaties, etc, kunt u een milieu- advies en onderzoeksbureau inschakelen.

Ten onrechte weigeren van een vergunning is een onrechtmatige handeling van de overheid en als u hierdoor schade lijdt, heeft u recht op volledige schadevergoeding. De Wet milieubeheer voorziet in regelingen voor milieuschadevergoeding. De overheid kan bij het treffen van milieugerichte maatregelen of voorzieningen schade veroorzaken bij bedrijven zoals het intrekken of wijzigen van een vergunning op grond van artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 Wet milieubeheer. Het civiele recht kan worden ingezet om schadevergoeding te verkrijgen als er schade is ontstaan door onrechtmatig handelen van de overheid.

U kunt verder over de volgende thema’s rechtshulp aanvragen:
Geurhinder – Geluidshinder – Lichthinder – Stofoverlast – Vergunningen

Milieurecht van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W