Milieurecht

Milieurecht – Omgevingsrecht Advocaat inschakelen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Mileurecht
Meld.nl heeft Omgevingsrecht onder het thema Milieurecht ondergebracht. Het omgevingsrecht regelt de fysieke omgeving zoals natuur, water, milieu, ruimtelijke ordening en met de nieuwe omgevingswet die in 2024 in werking treedt zullen 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving worden vervangen, waaronder de Wabo, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Wet natuurbescherming. De invoering van de nieuwe omgevingswet brengt vele wijzigingen met zich mee, waaronder niet verlenen van een vergunning die eerder van rechtswege verleend werd wanneer een bestuursorgaan niet tijdig had beslist op een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Met de Omgevingswet zijn de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigd en samengevoegd, en is het eenvoudiger om bouwprojecten te realiseren. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De grondslag van de omgevingsvergunning zijn de toestemmingen m.b.t. bouwen, milieu, afwijken, bestemmingsplan, beperkte milieutoets (OBM), handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden, handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten en verklaring van geen bedenkingen. Vele wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving op het terrein van milieu, wonen, ruimtelijke ordening, natuurbescherming zijn aangepast. De belangrijkste uitvoeringsregelingen zijn het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Ondanks de vereenvoudiging van de nieuwe wet dat uit veel verschillende deelgebieden bestaat is het onoverkomelijk om regelgevingen m.b.t geluid, lucht, licht, water, geur, trilling en natuur mee te nemen hierin.

Ruimtelijke ordering
Ruimtelijke ordening is onderdeel van het omgevingsrecht. Onder ruimtelijke ordening valt alles wat de overheid regelt met betrekking tot bouwen. Het regelt alles over waar en wanneer gebouwd mag worden en situaties waarbij vertragingen en problemen kunnen ontstaan en de regels bij afwijzingen door de overheid, procedureregels, overtredingen, boetes en vergunning. Bij aanvraag of afwijzing omgevingsvergunning of milieuvergunning en bij vragen over de bestemming en het toegestane gebruik van grond, etc, is het raadzaam om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen omdat de bestemmings-, streek- en exploitatieplannen, onteigening, diverse vergunningen en verordeningen en de omgevingsrecht als geheel gecompliceerd in elkaar steekt. Zowel projectontwikkelaars, overheidsinstanties en particulieren kunnen bij een ruimtelijke ordening advocaat terecht voor advies en juridische bijstand. 

Natuurbescherming
Natuur speelt een belangrijke rol in ruimtelijke plannen, beheerplannen, vergunningen en ontheffingen. Er is een algemene zorgplicht voor alle in het wild levende dieren en planten. Bestuursorganen hebben bevoegdheden om vrijstellingen en ontheffingen te verlenen voor schadebestrijding, overlast en populatiebeheer. Niet alleen de wetgever, maar ook de bestuursrechter stelt specifieke eisen aan onderzoeken en besluitvorming. De wet bevat regels voor de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten en de belangrijkste natuurgebieden in Nederland. Daarnaast bevat de wet onder meer bepalingen over de jacht en over houtopstanden. Indien u een omgevingsvergunning aanvraagt en er is sprake van een ruimtelijke ingreep, dan is een ecologisch onderzoek wettelijk verplicht. De ecoloog toetst uw plannen en kan de aanwezigheid van de betreffende beschermde soorten uitsluiten of aantonen, waarna advies volgt. Indien u niet eens bent met de uitslag, dan is het mogelijk om een contra-expertise of second opinie te laten uitvoeren die een ander licht op de zaak kan schijnen. 

De Wet natuurbescherming zal in 2024 worden geïntegreerd in de Omgevingswet die over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening, natuur en landschap zal gaan. Bij het opstellen van een bestemmingsplan moeten de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn op een juiste wijze worden toegepast als locaties zijn aangewezen als speciale beschermingszones.(SBZ). Een advocaat natuurbeschermingsrecht kan ook namens milieugroepen, bewonerscomités en particulieren procederen. Er komen bij procedures veel specialismen bij kijken en kunnen veel rechtsgebieden aan de orde komen zoals: ruimtelijke ordenings-, het milieu-, natuurbeschermingsrecht, bestuursrecht en burenrecht. Bij procederen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en daarop gebaseerde regelgeving zoals vergunning- en ontheffingtrajecten en handhavingkwesties op grond van De Wet natuurbescherming is het raadzaam om een advocaat in te schakelen.   

Milieudelict, Milieuschade en aansprakelijkheid
Bedrijven kunnen op last van de rechter hun bedrijfsactiviteiten stilleggen voor een bepaald periode, indien sprake is van een milieudelict. Dit kan o.a. zijn zonder vergunning asbest verwijderd en gedumpt, mestwetgeving genegeerd, industriële afval illegaal geloosd, illegaal afvalstoffen geloosd, gevaarlijke stoffen zonder vergunning vervoerd, chemisch afval geloosd op bodem of in (grond)water, afval gestort of verbrand, gier in sloten gestort, gestookt, etc. Straffen bij milieudelicten kunnen boetes, werkstraffen en celstraffen.

Indien uw bedrijf een activiteit verricht waardoor milieuschade is ontstaan, of dreigt te ontstaan, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld door een bestuursorgaan. U zult dan maatregelen moeten nemen om milieuschade zoveel mogelijk te voorkomen en bij milieuschade ontstaat alle nodige maatregelen nemen om die milieuschade zoveel mogelijk te beperken en bij blijvende schade zorgen dat de milieuschade zoveel mogelijk wordt hersteld. De kosten zijn voor uw rekening. Indien u als bedrijf betwist dat u de veroorzaker bent van de milieuschade, of u bent het niet eens met de maatregelen die u moet nemen, of u bent niet eens met de kosten, dan kunt u bezwaar maken en beroep instellen bij de bestuursrechter. Ook belanghebbende kunnen beroep instellen bij de bestuursrechter indien zij van mening zijn dat een bedrijf geen maatregelen neemt om milieuschade te voorkomen. Het is raadzaam om een milieurecht advocaat in te schakelen. 

Bestuursrechtelijk en civielrechtelijke Procedures
Omgevingsrecht is de basis voor de overheid om ruimtelijk beleid vast te stellen en uit te laten voeren en ook als het nodig is om naleving van deze regels af te dwingen d.m.v. van een last onder dwangsom, bestuursdwang of een bestuurlijke boete. Omgevingsrecht is gecompliceerd en is het raadzaam om een omgevinsgrecht miliuerecht advocaat in te schakelen. 

Indien de gemeente, provincie of rijksoverheid een beslissing heeft genomen over een bestemmingsplan of subsidiebesluit, een dwangsom heeft opgelegd of een vergunning is afgewezen of ingetrokken, dan kan de advocaat bezwaar indienen bij het bestuursorgaan en beroep instellen bij de rechter.

De advocaat kan ook bedenkingen of een zienswijze bij een concept- of ontwerpbesluit indienen en hulp bieden bij de aanvraag van een milieuvergunning, een verzoek doen tot vergunningvoorschriften wijziging, bestuursrechtelijke procedures bij bezwaar of beroep tegen geluid- of stankoverlast of procedures bij milieuovertredingen starten.

De overheid kan bij het treffen van milieu gerichte maatregelen of voorzieningen schade veroorzaken bij bedrijven zoals het intrekken of wijzigen van een vergunning op grond van artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 Wet milieubeheer. De advocaat kan het civiele recht inzetten bij schade die is ontstaan door onrechtmatig handelen van de overheid en schadevergoeding eisen.  

Kort geding bij spoedeisend belang
Afhankelijk van de aard van de zaak en indien er sprake is van een spoedeisend belang, bijvoorbeeld als een belangengroep procedures aanspant om het uitvoeren van een omgevingsvergunning tegen te houden waardoor uw bouwplannen vertraging oploopt en u financieel schade daardoor lijdt, dan is een snelle uitspraak van de rechter gewenst. In een spoedprocedure wordt de civiele rechter verzocht om een snelle (voorlopige) beslissing te nemen over de zaak. De uitspraak in een kort geding is geen definitieve oordeel. Hoger beroep kan worden ingesteld om een bodemprocedure bij het gerechtshof te starten, maar vaak respecteren beide partijen de voorlopige uitspraak van de voorzieningsrechter. In 2022 heeft de Rechtbank in een kort geding een natuurstichting gedwongen haar beroep bij de bestuursrechter in te trekken en is de stichting een procedeerverbod opgelegd. 

Juridisch advies en rechtsbijstand bij
milieuvergunningen – milieuovertredingen – boete bezwaar – verzoek tot wijziging vergunningvoorschriften – bestuursrechtelijke procedures bij bezwaar of beroep – voorlopige voorziening – handhaving – wijziging voorschriften – procedures en aansprakelijkheid – procedures bij milieuovertredingen – milieu aansprakelijkheid (advisering bij koop en verkoop) van verontreinigde terreinen – bodemverontreiniging (opstellen van contracten bij risico en aansprakelijkheid) – sanering – herontwikkeling van gronden en locaties – schade geleden door rechtmatig handelen van de overheid – waardedaling van onroerend goed – inkomensderving – omrijschade – planschade en nadeelcompensatie – ecologisch beoordelingen bij vergunningen en ontheffingen die op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) – procederen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – de Wet milieubeheer en daarop gebaseerde regelgeving zoals vergunning – en ontheffingtrajecten en handhaving kwesties op grond van De Wet natuurbescherming – gecompliceerde milieuzaken zoals vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen – agrarisch recht – waterverontreiniging – luchtverontreiniging – bodemverontreiniging en aansprakelijkheid – milieuadviezen – milieuonderzoeken – inspecties – metingen – inventarisaties – geurhinder – geluidshinder – lichthinder – stofoverlast, vergunningen en overige omgevinsgrecht milieurecht procedures. 

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over milieurecht- omgevingsrecht. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij geschillen, vergunningen, boete, schade, aansprakelijkheid, claims en procedures. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding>>>

Milieurecht van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O R S T V W