Intellectuele Eigendom

Intellectuele Eigendom advocaat inschakelen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Intellectuele eigendom
Intellectueel eigendom, intellectuele rechten of intellectuele eigendomsrechten (IE rechten) is een reeks rechten die zijn vastgelegd in nationale en internationale wetten. Intellectuele eigendomsrechten zijn rechten van rechthebbenden op een voortbrengsel van de menselijke geest. Uw intellectuele eigendom wordt automatisch beschermd zonder dat u die hoeft vast te leggen. U kunt ervoor kiezen om IE rechten vast te leggen in het i-DEPOT of bij een notaris. Meld.nl heeft ICT-recht onder het thema Intellectuele Eigendomsrecht ondergebracht. 

Exclusieve recht
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten geven de eigenaar het exclusieve recht op gebruik, het exploitatierecht, het recht om gebruik door een ander te verbieden, het recht om op te treden tegen derden die het zonder toestemming gebruiken. Kortom, het monopolie op het gebruik. De volgende rechten vallen onder Intellectuele eigendomsrecht: octrooirecht, patentrecht, auteursrecht, naburige rechten, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, databankenrecht, handelsnaamrecht, kwekersrecht en chipsrecht. Voor het opstellen, nakijken, wijzigen, vasttellen en handhaven van IE rechten kunt u een IE-rechten advocaat inschakelen.

Inbreuk
Met het intellectuele-eigendomsrecht kunt u als maker voorkomen dat een ander uw werk namaakt. Inbreuk op het intellectuele-eigendomsrecht is wanneer iemand zonder toestemming iemands IE rechten namaakt, publiceert of verkoopt. Ook creaties verspreiden of verveelvoudigen door ze op internet te zetten, af te drukken in een boek of kopieën te geven aan een ander zonder toestemming is inbreuk op de IE rechten. Er is geen inbreuk als iemand iets doet met het werk van een ander binnen ‘de beperkingen bij de wet gesteld’. Bijvoorbeeld als er een vergoeding tegenover staat, maar in sommige gevallen kan ook bij een vergoeding de rechthebbende het gebruik niet verbieden. Dit is andere bij octrooirecht. Het heeft een verbodsrecht en geeft geen exploitatiebevoegdheid. In hoeverre u uw octrooi zelf kan exploiteren hangt af van bestaande (octrooi)rechten van derden. Het ‘onbewust’ schenden van de IE rechten levert ook inbreuk op.  Commerciële en professionele partijen hebben namelijk een vergewisplicht.

Strafbaar
Inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht kan ook strafbaar zijn en moet u aangifte. De officier van justitie kan ook zelf besluiten om de inbreukmaker strafrechtelijk te vervolgen. Bijvoorbeeld bij grootschalige inbreuk (piraterij), als het publieke belang in gevaar komt en de inbreuk risico’s met betrekking tot de veiligheid oplevert of er aanwijzingen zijn dat criminele organisaties betrokken zijn bij de inbreuk. 

Handhaven
Wanneer zonder uw toestemming inbreuk wordt gemaakt op uw intellectuele eigendomsrecht, dan kunt u daartegen optreden en vorderen dat de inbreukmaker de inbreuk staakt, het produceren, publiceren en verkopen beeindigt, de producties teruggehaald, vernietigd of overdraagt. U kunt de inbreukmaker ook een boete opleggen. Daarnaast kunt u schadevergoeding eisen dat gelijk is aan de winst die de inbreukmaker heeft gemaakt op uw recht en schade door omzetverlies, gederfde winst, waardevermindering en procedure kosten. Een Intellectuele eigendomsrecht advocaat kan uw IE rechten handhaven, de inbreukmaker sommeren, de omvang van de inbreuk en de schade vaststellen en eventueel namens u een proces voeren. 

Procedure
Afhankelijk van de aard van de zaak en/of hoogte van het geeiste schadebedrag kunt u een civielrechtelijke procedure aanspannen. Indien er sprake is van een spoedeisend belang, bijvoorbeeld bij handhaven op de IE rechten inbreuk en/of de inbreukmaker weigert (een deel van) de schadevergoeding te betalen of de inbreuk te staken, dan is een snelle uitspraak van de rechter gewenst. In een spoedprocedure wordt de civiele rechter verzocht om een snelle (voorlopige) beslissing te nemen over de inbreuk, schade en schadevergoeding. Bij het toekennen van schadevegoeding moet de inbreukmaker verantwoording afleggen over de omzet en winsten die zijn behaald uit de inbreuk. De uitspraak in een kort geding is geen definitieve oordeel. Hoger beroep kan worden ingesteld om een bodemprocedure bij het gerechtshof te starten, maar vaak respecteren beide partijen de voorlopige uitspraak van de voorzieningsrechter. 

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over intellectuele eigendomsrechten. Bij vastleggen, beschermen, commercieel aanbieden, inbreuk, handhaven, schade, claims en procedures is het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen.  

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar.  

Doe hier uw melding

Intellectuele Eigendom van A t/m Z

A B C D E F H I K L M N O P R S T U V W Z