Bestuursrecht

Bestuursrecht Advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. 

Laat uw melding kosteloos scannen; ga naar dit formulier

Hulp nodig bij bezwaar, beroep, bestuurlijke boetes, weigeren of intrekken vergunningen en overige overheids kwesties bij Belastingen, toeslagen, uitkeringen, PGB, Wmo, vergunningen, vreemdelingenrecht en werk en inkomen (uwv), planschade of nadeelcompensatie, Wmo en PGB zaken, schade, geschillen, mediation en procedures? Laat uw zaak scannen. 

Heeft u een beschikking van de overheid ontvangen, dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken hiertegen. Als u dit niet doet, dan wordt het besluit onherroepelijk. De overheid heeft 6 weken de tijd voor een besluit op uw bezwaar. U kunt uitgenodigd worden voor een hoorzitting: u kunt u laten bijstaan door een jurist of een advocaat. U krijgt dan als het ware een nieuw besluit op dezelfde zaak. Als u niet eens bent met dit besluit dan kunt u in beroep bij de rechtbank. Het beroepschrift, voorzien van alle noodzakelijke bijlagen, en het verweerschrift van het overheidsorgaan wordt op een zitting besproken. Meestal is er binnen 6 weken uitspraak. Bent u ook het de uitspraak van de rechtbank niet eens, dan is in de meeste gevallen nog hoger beroep mogelijk bij de Centrale Raad van Beroep of de Raad van State. Laat uw zaak screenen door Meld.nl.

Enkele zaken die onder bestuursrecht vallen zijn:
bouwvergunningen ofwel omgevingingsvergunningen – bestuursprocesrecht – Europees bestuursrecht – onderwijsrecht – subsidies – sociale zekerheid – overheidsaansprakelijkheid – Wet dwangsom en beroep – Verklaring omtrent het gedrag (VOG) – intrekking verklaring rijvaardigheid – boetes bij overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en Wml – Wet openbaarheid van bestuur (Wob) – Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)  – exploitatievergunningen en horecavergunning – milieuvergunningen en –ontheffingen – Bibob procedure – bestemmingsplannen –  bestuurlijke dwangsom en bestuursdwang – bestuurlijke boete – sanctie bodem-, lucht- en waterverontreiniging – opheffing sluiting bedrijf – nadeelcompensatie – handhaving toezichthouder – planschade na besluit overheid – projectontwikkeling – rechtmatige – en onrechtmatige – overheidsdaad – schadevergoeding na vernietiging besluit – ruimtelijke ordening – WABO. 

Doe hier uw aanvraag>>>

Bestuursrecht van A t/m Z

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z