Bestuursrecht

Bestuursrecht Advocaat melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. 

Meld.nl beoordeelt vooraf welke oplossing het meest geschikt is voor uw probleem. Het is van belang voor de kwaliteit van onze dienstverlening dat de verstrekte informatie juist en betrouwbaar is. Uw aanvraag doorloopt hiervoor een screening. Screening voorkomt onduidelijkheid en stelt ons in staat om een juiste analyse van uw probleem te maken. Meld.nl kan hierna gerichter zoeken naar de juiste ervaren dienstverlener die u kan helpen. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u doorzetten naar de dienstverlener die (preventie)adviezen geeft, schadevergoeding eist, als mediator optreed, documenten opstelt, onderzoeken instelt of procedures opstart.  

Voor de (juridische) screening brengen wij voor zakelijke als particuliere klanten eenmalig €4,40 (excl. BTW) kosten in rekening. U kunt de screeningskosten veilig en eenvoudig betalen met iDEAL. Nadat wij uw persoonsgegevens, de beknopte beschrijving van uw probleem en de betaling hebben ontvangen, krijgt u van ons het screeningsformulier per e-mail opgestuurd. Deze kunt u volledig ingevuld naar ons verzenden.  

Doe hier uw aanvraag>>>

Bestuursrecht Advocaat van Meld.nl staat u bij in gevallen van bezwaar, beroep, bestuurlijke boetes, weigeren of intrekken vergunningen en overige overheids kwesties bij Belastingen, toeslagen, uitkeringen, PGB, Wmo, vergunningen, vreemdelingenrecht en werk en inkomen (uwv). Bij Planschade als u materiële of immateriële schade heeft opgelopen door projectbesluiten, inwerkingtreding van een nieuw bestemmingsplan of een bestemmingsplanwijziging en bij nadeelcompensatie ontstaan door door feitelijk overheidshandelen zoals o.a. wegafsluitingen waardoor uw bedrijf niet bereikbaar is of afzetting van straat voor renovatie waardoor uw winkel minder tot geen klanten treft dan kunt u terecht bij ons. U kunt hier melden.

Voor Wmo en PGB zaken kunt u hier terecht

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is vastgelegd hoe overheden zoals de gemeente besluiten moet voorbereiden, beleid moet publiceren, bevoegdheden voor inspectie en welke sancties voor handhaving beschikbaar zijn. De gebieden zijn zeer uiteenlopend, denk aan: Belastingen, toeslagen, uitkeringen, PGB, Wmo, vergunningen, vreemdelingenrecht en werk en inkomen (uwv)

Ten onrechte weigeren van een vergunning is een onrechtmatige handeling van de overheid en als  u hierdoor schade lijdt, heeft u recht op een volledige schadevergoeding. Heeft u als burger of bedrijf schade geleden door rechtmatig handelen van de overheid dan kunt u schadevergoeding eisen. De schadeveroorzakend besluit kan o.a. waardedaling van onroerend goed of inkomensderving tot gevolg hebben. 

Heeft u een beschikking van de overheid ontvangen, dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken hiertegen. Als u dit niet doet, dan wordt het besluit onherroepelijk. De overheid heeft 6 weken de tijd voor een besluit op uw bezwaar. U kunt uitgenodigd worden voor een hoorzitting: u kunt u laten bijstaan door een advocaat. U krijgt dan als het ware een nieuw besluit op dezelfde zaak. Als u niet eens bent met dit besluit dan kunt u in beroep bij de rechtbank. Het beroepschrift, voorzien van alle noodzakelijke bijlagen, en het verweerschrift van het overheidsorgaan wordt op een zitting besproken. Meestal is er binnen 6 weken uitspraak. Bent u ook het de uitspraak van de rechtbank niet eens, dan is in de meeste gevallen nog hoger beroep mogelijk bij de Centrale Raad van Beroep of de Raad van State. 

Enkele zaken die onder bestuursrecht vallen zijn:
bouwvergunningen ofwel omgevingingsvergunningen – bestuursprocesrecht – Europees bestuursrecht – onderwijsrecht – subsidies – sociale zekerheid – overheidsaansprakelijkheid – Wet dwangsom en beroep – Verklaring omtrent het gedrag (VOG) – intrekking verklaring rijvaardigheid – boetes bij overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en Wml – Wet openbaarheid van bestuur (Wob) – Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)  – exploitatievergunningen en horecavergunning – milieuvergunningen en –ontheffingen – Bibob procedure – bestemmingsplannen –  bestuurlijke dwangsom en bestuursdwang – bestuurlijke boete – sanctie bodem-, lucht- en waterverontreiniging – opheffing sluiting bedrijf – nadeelcompensatie – handhaving toezichthouder – planschade na besluit overheid – projectontwikkeling – rechtmatige – en onrechtmatige – overheidsdaad – schadevergoeding na vernietiging besluit – ruimtelijke ordening – WABO. 

Bestuursrecht van A t/m Z

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z