Burenrecht

Burenrecht advocaat inschakelen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Burenrecht
Het Burenrecht regelt het geheel van bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren, niet-eigenaars zoals huurders en (erf)pachters van naburige erven. Als handelingen of situaties bij een erf invloed hebben op een ander erf dan is er sprake van naburigheid, ook als die erven niet naast elkaar liggen. Hoe rekening te houden met de ander en hoe zich te gedragen naar de ander, wordt in het burenrecht geregeld. Het Burenrecht is een zakelijk recht dat onder het vermogensrecht valt, onderdeel van het civiel recht.

Onrechtmatige hinder
De wet bepaalt dat de eigenaar van een erf niet op een wijze die onrechtmatig is aan eigenaars van andere erven hinder mag toebrengen “door het verspreiden van rumoer, trillingen, stand, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of het ontnemen van steun”. Vaak is het overduidelijk dat een hinder niet door de beugel kan, maar het komt voor dat een geschil ontstaat over een gedraging, en de onrechtmatigheid daarvan alleen via een rechterlijk verbod kan worden beëindigd. Soms kan overlast structureel zijn en gepaard gaan met burenruzie, stres,  ziekte. Of er sprake is van onrechtmatige hinder, hangt af van de mate van de hinder, de belangen gediend bij de hinder toebrengende activiteit, de mogelijkheid hinder en schade te voorkomen, de omstandigheid of de klagende partij zich voor of na de aanvang van de hinder veroorzakende activiteiten zich heeft gevestigd en de hoedanigheid van partijen; wordt hinder veroorzaakt door een particulier of bedrijf. Ook als er structureel onterecht geklaagd wordt over hinder, valt dat onder onrechtmatige hinder. 

Gederfd woongenot
Als u structureel overlast ervaart waardoor uw woongenot voor een langere periode is aangetast, dan kunt u schadevergoeding eisen van de overlast veroorzaker. In sommige situaties kan naast schadevergoeding wegens gederfd woongenot ook smartengeld worden geëist. En in sommige gevallen kan de schade vanwege het onrechtmatig handelen worden berekend op basis van de woonlasten, zoals maandelijkse hypotheekrente en aflossing. Je heb bijvoorbeeld niet optimaal gebruik gemaakt van delen van de woning, zoals je tuin of balkon door toedoen van de overlastgever. Naast materiele schade kan je ook immateriële schade hebben geleden. Overlast kan het woongenot aantasten en ernstige gezondheidsproblemen, zoals slapeloosheid, stress, hoge bloeddruk of een andere ziekte bezorgen. Immateriële schadevergoeding kan worden toegekend als de aantasting van het woongenot zo ernstig is dat deze leidt tot een aantasting in de persoon als bedoeld in artikel 6:106 lid 1 aanhef en onder b BW. 

Erfdienstbaarheid
Een erfdienstbaarheid is een last, waarmee een erf (dienend of lijdend) t.b.v. van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort (heersende erf) is bezwaard. De last die een erfdienstbaarheid op het dienende erf legt, bestaat in een verplichting om op, boven of onder één der beide erven iets te dulden (positieve erfdienstbaarheden zoals het recht van overgang, het recht van waterleiding, het recht van uitzicht) of iets niet te doen (negatieve erfdienstbaarheden zoals een bouwverbod, verbod hoger te bouwen, het recht van vergezicht). Erfdienstbaarheid ontstaat op drie manieren.  Door de natuurlijke ligging, door de wet opgelegd of eigenaars kunnen erfdienstbaarheid overeenkomen. Er ontstaan vaak geschillen over recht van overpad en overige zaken m.b.t. erfdienstbaarheden.

Schadevergoeding 
Indien u onrechtmatig hinder heeft ervaren, dan kunt u schadevergoeding in de vorm van onder andere gederfd woongenot vorderen over de periode dat de overlast heeft plaatsgevonden. De hoogte van de schadevergoeding als gevolg van gederfd woongenot is afhankelijk van de omstandigheden van het geval (de ernst en de duur van de hinder). Indien de hinder heeft gezorgd voor ernstige gezondheidsproblemen, zoals slapeloosheid, stress, hoge bloeddruk of een andere ziekte, dan komt u in aanmerking voor smartengeld voor de letselschade die u heeft geleden door de onrechtmatige hinder. Voor het vorderen van schadevergoeding en smartengeld dient u een advocaat in te schakelen. 

Onderzoek bij geschillen
Bij overlast (stank, licht, stof, geluid) is een gedegen onderzoek raadzaam, waarbij een raming kan worden gemaakt van de eventuele aanpassingen die samen worden gevat in een rapportage. Een onderzoeksrapport is belangrijk bij eventuele procedures. In een procedure zal gemotiveerd moeten waarom er sprake is van een aanvaardbaar of onaanvaardbaar woon- en leefklimaat. Diverse omringende overlast veroorzakende omstandigheden dienen namelijk meegenomen te worden. Om een duidelijk, onafhankelijk beeld van de hinder te geven, is vooraf onderzoek raadzaam. Zowel voor particulieren en bedrijven. Na uw melding kan een inschatting gemaakt of een onderzoeksrapport nodig is bij eventuele procedure bij de rechtbank.

Bestuursrecht
Het kan voorkomen dat een vergunning of ontheffing niet had moeten verleend bij het verrichten van bepaalde activiteiten waardoor u overlast ervaart. Er zijn gevallen dat de overheid onterecht een vergunning verleend heeft aan een bedrijf, terwijl de vestiging in strijd is met het bestemmingsplan. Een bestuursrechtelijke procedure moet worden gestart om de vergunning of ontheffing ongedaan te maken. In andere gevallen kunnen we meteen naar de rechter stappen. 

Procedure
Afhankelijk van de aard van de zaak en/of hoogte van het geeiste schadebedrag kunt u een civielrechtelijke procedure aanspannen. Heeft u een conflict met uw buren over een geldvordering van 25.000 euro of minder en is er sprake van een spoedeisend belang, dan kunt u een spoedprocedure starten bij de civiele rechter. Vanwege de complixiteit van het proces in het burenrecht, is het raadzaam om een burenrecht advocaat in te schakelen.  

Advocaat of mediator
De wettelijke regeling in het Burenrecht is niet dwingend: buren kunnen met elkaar van de wet afwijkende afspraken maken, bijvoorbeeld door het vestigen van een erfdienstbaarheid. Indien u er zelf niet uitkomt met de buren en u de onrechtmatige hinder wil laten stoppen, en een lange, ingewikkelde en slepende rechtsproces wil voorkomen, met het risico dat de uitkomsten onbevredigend zijn, dan is mediation een goede oplossing voor beide partijen. Een burenrecht mediator kan u hierin bijstaan. Soms kan een kwestie vanwege de situatie en aard van het geschil of conflict en de houding van partijen niet door een mediator worden opgelost, en is procederen en de rechter vragen om de hinder te laten stoppen onvermijdelijk. Een burenrecht advocaat kan u hierin bijstaan.

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over burenrecht. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij hinder, schade, geschillen en procedures. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding

Burenrecht van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z