Overlast

Overlast Melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Burenrecht
Het Burenrecht regelt het geheel van bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren, niet-eigenaars zoals huurders en (erf)pachters van naburige erven. Als handelingen of situaties bij een erf invloed hebben op een ander erf dan is sprake van naburigheid, ook als die erven niet naast elkaar liggen. Hoe rekening te houden met de ander en hoe zich te gedragen naar de ander, wordt in het burenrecht geregeld. Het Burenrecht is een zakelijk recht dat onder het vermogensrecht valt, onderdeel van het civiel recht.

Onrechtmatige hinder
De wet bepaalt dat de eigenaar van een erf niet op een wijze die onrechtmatig is aan eigenaars van andere erven hinder mag toebrengen “door het verspreiden van rumoer, trillingen, stand, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of het ontnemen van steun”. Vaak is het overduidelijk dat een hinder of overlast niet door de beugel kan, maar het komt voor dat een geschil ontstaat over een gedraging en de onrechtmatigheid van de hinder alleen via een rechterlijk verbod kan worden beëindigd. Soms kan overlast structureel zijn en gepaard gaan met burenruzie en ziekteverschijnselen. Of er sprake is van onrechtmatige hinder, hangt af van de mate van de hinder, de belangen gediend bij de hinder toebrengende activiteit, de mogelijkheden hinder en schade te voorkomen, de omstandigheid of de klagende partij zich voor of na de aanvang van de hinder veroorzakende activiteiten zich heeft gevestigd en de hoedanigheid van partijen; wordt hinder veroorzaakt door een particulier of bedrijf. Ook als er structureel onterecht geklaagd wordt over hinder, valt dat onder onrechtmatige hinder. 

Bestuursrecht
Het kan voorkomen dat een vergunning of ontheffing niet had moeten verleend bij het verrichten van bepaalde activiteiten waardoor u overlast ervaart. Er zijn gevallen dat de overheid onterecht een vergunning verleend heeft aan een bedrijf, terwijl de vestiging in strijd is met het bestemmingsplan. Een bestuursrechtelijke procedure moet worden gestart om de vergunning of ontheffing ongedaan te maken. In andere gevallen kunnen we meteen naar de rechter stappen. 

Schadevergoeding en smartengeld
Indien u onrechtmatig hinder heeft ervaren, dan kunt u schadevergoeding in de vorm van onder andere gederfd woongenot vorderen over de periode dat de overlast heeft plaatsgevonden. De hoogte van de schadevergoeding als gevolg van gederfd woongenot is afhankelijk van de omstandigheden van het geval (de ernst en de duur van de hinder). Indien de hinder heeft gezorgd voor ernstige gezondheidsproblemen, zoals slapeloosheid, stress, hoge bloeddruk of een andere ziekte, dan komt u in aanmerking voor smartengeld voor de letselschade die u heeft geleden door de onrechtmatige hinder. Voor het vorderen van schadevergoeding en smartengeld dient u een advocaat in te schakelen. 

Onderzoek
Bij geschillen over erfgrens, grensbepaling, scheidsmuren, grensoverschrijdende bouwwerken, controleren van de ligging van de grenzen van uw perceel of als u advies wilt hoe u overlast kunt voorkomen of beperken, is onderzoek raadzaam. Bij een onderzoek kan een raming worden gemaakt van de eventuele aanpassingen die samen worden gevat in een rapportage. Een onderzoeksrapport is ook belangrijk bij eventuele procedures. In een procedure zal gemotiveerd moeten waarom er sprake is van een aanvaardbaar of onaanvaardbaar woon- en leefklimaat. Diverse omringende overlast veroorzakende omstandigheden dienen namelijk meegenomen te worden. Om een duidelijk, onafhankelijk beeld van de hinder te geven, is vooraf onderzoek raadzaam. Zowel voor particulieren en bedrijven. Wij kunnen na uw melding een inschatting maken of een onderzoeksrapport nodig is. 

Procedure
Afhankelijk van de aard van de zaak en/of hoogte van het geeiste schadebedrag kunt u een civielrechtelijke procedure aanspannen. Heeft u een conflict met uw buren over een geldvordering van 25.000 euro of minder en/of is er een spoedeisend belang, dan kunt u een spoedprocedure starten bij de civiele rechter. Vanwege de complixiteit van het proces in het burenrecht, is het raadzaam om een burenrecht advocaat in te schakelen.  

Advocaat of mediator
De wettelijke regeling in het Burenrecht is niet dwingend: buren kunnen met elkaar van de wet afwijkende afspraken maken, bijvoorbeeld door het vestigen van een erfdienstbaarheid. Indien u er zelf niet uitkomt met de buren en u de onrechtmatige hinder wil laten stoppen, en een lange, ingewikkelde en slepende rechtsproces wil voorkomen, met het risico dat de uitkomsten onbevredigend zijn, dan is mediation een goede oplossing voor beide partijen. Een burenrecht mediator kan u hierin bijstaan. Soms kan een kwestie vanwege de situatie en aard van het conflict en door de houding van partijen niet door een mediator worden opgelost, en is procederen en de rechter vragen om de hinder te laten stoppen onvermijdelijk. Een burenrecht advocaat kan u hierin bijstaan.

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over overlast. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij conflicten, geschillen, schade, aansprakelijkheid, claims en procedures. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding>>>

Overlast van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z