Discriminatie

Discriminatie Melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Discriminatieverbod
In artikel 1 van de Grondwet is vastgelegd dat iedereen die zich in Nederland bevindt in gelijke gevallen gelijk moet behandeld. Je mag niet discrimineren wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook. Naast artikel 1 GW zijn specifieke wetten als gelijkebehandelingswetgeving die gelijke behandeling beschermen. Het gelijkheidsbeginsel kan gerekend worden tot de gelijkheidsrechten onder de grondrechten en mensenrechten en is vastgelegd in internationale verdragen. Ook in het Wetboek van Strafrecht zijn de grondvormen van discriminatie strafbaar gesteld. 

Beroep op het gelijkheidsbeginsel
Er mag op grond van wet- en regelgeving geen discriminatoir beleid worden gevoerd. Iedere burger moet gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen worden toegekend. Gelijke gevallen moeten op een gelijke manier worden behandeld. U kunt als burger, sollicitant of werknemer een beroep doen op het gelijkheidsbeginsel als een bedrijf of organisatie andere personen in dezelfde omstandigheden gunstiger heeft behandeld dan u. Om een geslaagd beroep op het gelijkheidsbeginsel te kunnen doen, moet er sprake zijn van A begunstigend beleid – u moet kunnen aantonen dat in gelijke gevallen anderen zijn voorgetrokken – B oogmerk tot begunstiging –  de bevoordeling bewust is geweest – C sprake is van meerdere gevallen van begunstiging – in een groep van gelijke gevallen de wet niet op dezelfde wijze is toegepast. 

Procedures
Doet u een beroep op het discriminatieverbod en gelijkheidsbeginsel, wilt u een procedure starten om uw gelijk te halen, wilt u eventueel schadevergoeding eisen, dan kunt u hier uw melding doen. Meld.nl zal uw melding analyseren en toetsen op risico’s en kansen en of het haalbaar is om een zaak te starten. Een advocaat kan afhankelijk van uw zaak bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke procedures starten. Voorbeelden:

  • De werknemer die gediscrimineerd is kan een civiele procedure opstarten en de baan behouden en/of schadevergoeding eisen.
  • De sollicitant kan bij het advies van de NVP die de sollicitatieprocedure toetst gebruiken bij het eisen van een schadevergoeding bij de rechter. Dit geldt ook bij uitzendbureau- en stageplaats discriminatie.
  • De burger die gediscrimineerd is door een bestuursorgaan kan in een bestuursrechtelijke procedure zijn gelijk halen, en eventueel schadevergoeding eisen.
  • De burger die gediscrimineerd is door een andere burger, kan een civielrechtelijke en/of strafrechtelijke procedure opstarten.  

Onrechtmatige daad en schadevergoeding
In het civiel recht kan de gediscrimineerde, zonder tussenkomst van een andere partij, de zaak voorleggen aan de rechter. Vorderen van schadevergoeding in discriminatiezaken op grond van de onrechtmatige daad verhoogd het bewustwordingsproces bij werkgevers, bestuursorganen en burgers en heeft ook positieve gevolgen voor de rechtspraktijk. En anders dan beslissingen van commissies en colleges die organisaties, bedrijven en burgers naast zich neer kunnen leggen, is een rechterlijke uitspraak bindend.
We spreken van onrechtmatigheid als iemands handelen of nalaten een inbreuk op een recht oplevert, in strijd is met een wettelijke plicht of in strijd is met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke verkeer betaamt. U heeft recht op schadevergoeding bij een onrechtmatige daad, de onrechtmatige daad is toerekenbaar aan de veroorzaker, er is schade, er is een causaal verband tussen de onrechtmatige daad en de schade en de geschonden norm beschermt tegen de veroorzaakte schade.

De mogelijkheid bestaat om een beroep te doen op de onrechtmatige daad en schadevergoeding te vorderen bij discriminatiezaken. Er ontstaan geschillen over of een daad wel of niet een onrechtmatige daad is en discriminerend is. De omgekeerde bewijslastregeling wordt vaker bij discriminatiezaken toegepast, waarbij niet de gediscrimineerde maar de wederpartij bewijs moet leveren dat die niet heeft gediscrimineerd. Discriminatiezaken zijn complex en voordat u een procedure start, is het van belang om te onderzoeken op welke gronden en wetsartikelen beroep kan worden gedaan op de onrechtmatige daad en de immateriële schade en de vordering tot schadevergoeding juist en zo volledig mogelijk te onderbouwen. Schakel hiervoor een ervaren advocaat in die in meerdere soortgelijke zaken procedures heeft gevoerd. 

Mediation of advocaat
Indien verschil van mening is binnen een organisatie, team of tussen twee personen over een discriminatie kwestie, dan onstaat er een geschil waardoor samenwerken minder goed gaat of zelfs vastloopt en de onderlinge relatie wordt verstoord.
Veel conflicten worden vaker in een vroege stadium opgelost door mediation. Mediation kan een win-winsituatie zijn als beide partijen niet in een lange, ingewikkelde en slepende rechtsproces verwikkeld willen raken, met het risico dat de uitkomsten onbevredigend zijn en de onderlinge verstandhouding meer schade oploopt. Soms kan een zaak vanwege de situatie en aard van het geschil niet door een mediator worden opgelost, en is procederen en vragen om een oordeel van de rechter onvermijdelijk. Voeren van procedures in discriminatiezaken kan verschillende doelen dienen. De procedure kan uw belangen beschermen, u wilt weten waar u juridisch staat of met de procedure wilt u in werking stellen dat u een geschil met de wederpartij kan regelen. 

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over discriminatie. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij conflicten, schade, aansprakelijkheid, claims en procedures. Zowel slachtoffer als verdachten kunnen hun zaak laten toetsen.  

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar.

Doe hier uw melding>>>

Discriminatie van A t/m Z

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z