Medisch recht

Medisch Recht Advocaat inschakelen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl

Medisch recht
Medisch recht of Gezondheidsrecht omvat o.a. de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), geneesmiddelenwetgeving, medisch tuchtrecht, klachtrecht, psychiatrisch patiënten-recht en medische aansprakelijkheidsrecht. De wetten moeten erop toezien dat de rechten van de patiënt, zorgverleners en zorgaanbieders beschermt wordt.

Medisch dossier en AVG
De AVG geeft patiënten ook meer rechten. U heeft recht op rectificatie bij onjuiste persoonsgegevens, wissen van gegevens als u wilt dat de gegevens niet bewaard worden, bezwaar maken tegen verwerkingen van uw persoonsgegevens. Indien uw privacy is geschonden en is uw medisch dossier zonder uw toestemming aan derden is verstrekt, kunt u een medisch recht advocaat in te schakelen. 

Beroepsaansprakelijkheid
De patient mag verwachten van de zorgverlener dat die kennis en ervaring heeft, mag verwacht dat er geen fouten worden gemaakt. Tijdens het uitoefenen van het beroep van zorgverlener kunnen fouten worden gemaakt. De zorgverlener kan in sommige gevallen aansprakelijk worden gesteld en kan de patient de kosten die zijn ontstaan na het incident verhalen. De verjaringtermijn van aansprakelijk stellen van een zorgverlener is in principe vijf jaar. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag dat de patient met de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. 
Bij beroepsaansprakelijkheid heeft de schade te maken met het beroep. Bij medische beroepen kan een beroepsfout leiden tot letselschade. Dit is lichamelijke of geestelijke schade. Medische fouten en aansprakelijkheid hebben direct met elkaar te maken. Medische fouten leiden immers tot aansprakelijkheid indien een zorgvuldigheidsnorm die een medicus in acht dient te nemen, is geschonden. Bij medische fouten moet per geval bekeken of de zorgverlener, ziekenhuis of instelling aansprakelijk gesteld wordt.  

Letselschade door medische misser
Patienten kunnen letselschade oplopen door medische missers te wijten aan handelen en nalaten van zorgverleners. Medische missers kunnen ontstaan als de normen niet zijn nageleefd, verkeerde of te late diagnoses zijn vastgesteld, onvoldoende informatie is verstrekt over de behandeling, geen informatie is gegeven over de gevolgen van de behandeling, eventuele alternatieven niet zijn besproken, verkeerd is geoordeeld over de situatie van de patiënt en niet is doorverwezen naar eerste hulp, chirurgische fouten of fouten tijdens de operatie zijn gemaakt, verkeerde medicijnen zijn voorgeschreven of verstrekt, het beroepsgeheim is geschonden, een onjuiste verklaring of een onjuist rapport is afgegeven, uw medisch dossier op straat is komen te liggen, ten onrechte niet is doorverwezen naar een andere beroepsbeoefenaar en als er sprake is van seksueel of ander grensoverschrijdend gedrag. De patiënt kan aan de medische missers lichamelijke en/of geestelijke schade hebben geleden. 

Tuchtrecht
De patiënt heeft recht op o.a vrije artsenkeuze, inzage in het medisch dossier en recht op privacy en geheimhouding. Voor de 1e lijn zorgverleners zoals de arts, verpleegkundige of apotheker zijn er regels en bepalingen die in het medisch tuchtrecht zijn vastgelegd. Het medisch tuchtcollege neemt klachten aan over de zorgverleners. Het college toetst of de regels door de zorgverlener is nageleefd. Zij kunnen een waarschuwing, boete of verbod op uitoefening van het beroep opleggen. Als u een klacht wil indienen tegen de zorgverlener, dan kunt u dat doen bij het medisch tuchtcollege. Het is raadzaam om een medisch recht advocaat in te schakelen die alleen uw belangen zal dienen.  

Aansprakelijkheid
Als een zorgverlener fouten maakt, onzorgvuldig handelt of tekort schiet, en er is schade ontstaan en de zorgverlener valt de schade te verwijten, dan heeft u recht op schadevergoeding. We spreken dan van wanprestatie. De zorgverlener is de verplichting om u deskundig te behandelen niet nagekomen. Er kunnen ook geschillen ontstaan over een resultaatsverbintenis en een  inspanningsverplichting bij een medische behandelingsovereenkomst. Bijvoorbeeld een chirurgische cosmetische ingreep die niet tot het gewenst resultaat heeft geleid en geschillen zijn ontstaan over in welke mate de chirurg het resultaat kan worden verweten. 

Schadevergoeding bij letselschade
Letselschade valt over het algemeen onder te verdelen in twee categorieën: Materiële schade en Immateriële schade. U heeft als slachtoffer vaak recht op schadevergoeding voor de opgelopen letselschade. Het zijn niet alleen lichamelijke letsel dat vergoed wordt, maar ook geestelijke letsel zoals shock, trauma, nachtmerries, etc. De aansprakelijke partij dient de werkelijk geleden en te lijden schade te vergoeden. De totale schadevergoeding bestaat uit verschillende schadefactoren zoals medische kosten, verlies zelfwerkzaamheid, eigen risico zorgverzekering, kosten fysiotherapie, kosten huishoudelijke hulp, kosten aangepaste woning en wettelijke rente en kosten voor deskundige bijstand. Naast lichamelijke letsel dat vergoed wordt, kan ook smartengeld vergoed bij immateriële schade zoals het verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde en bij geestelijke letsel zoals shock, trauma, nachtmerries als gevolg van de onrechtmatige daad. De hoogte van de vergoeding voor immateriële schade is per persoon en per ongeval verschillend en is afhankelijk van het ongeval en de schade tijdelijk is of blijvend. Bij veel schade zaken waar de verzekeraar geen partij is, zal de rechter de schade vaststellen aan de hand van schatting gebaseerd op feiten. Het is raadzaam om een advocaat in te schakelen die de geleden schade zo goed mogelijk kan onderbouwen met analyses en bewijsstukken en de schade inzichtelijk kan maken. Vaststellen van schade ligt gecompliceerd en er komt maatwerk bij kijken. 

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt. 

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over medisch recht. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij tuchtrecht, (letsel)schade, geschillen, aansprakelijkheid, claims en procedures. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding

Medisch recht van A t/m Z

A B C D F G H I J K L M N O P R S T V W Z