Sociale Zekerheidsrecht

Sociale Zekerheidsrecht advocaat inschakelen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Het sociaal-zekerheidsrecht
Als onderdeel van het bestuursrecht regelt het Sociaal zekerheidsrecht het geheel aan rechten en verplichtingen van iedereen die te maken heeft met sociale zekerheid: werkgevers, werknemers, arbeidsongeschikten, werklozen, ouderen en zelfstandigen. 
Het sociaal-zekerheidsrecht gaat over het recht dat zorgt voor een inkomen voor mensen die niet kunnen werken door arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid. 

Bevoegdheden
De gemeente, SVB en UWV verstrekken uitkeringen, nemen besluiten, kunnen toezicht houden op naleven van geldende regels voor burger en bedrijf, hebben opsporingsbevoegdheid en kunnen handhaven als regels worden overtreden en sancties op te leggen zonder tussenkomst van de rechter.

Bezwaar – Beroep
Indien u niet eens met een besluit van een uitkeringsinstantie, dan kunt u bezwaar aantekenen. Een besluit kan o.a. zijn ‘afwijzing aanvraag uitkering’, ‘stopzetten of korten van uitkering’, terugvorderen van uitkering vanwege teveel betaalde uitkering of bij uitkeringsfraude. Als de uitkeringsinstantie blijft bij zijn eerder besluit, dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter. Als werknemer bent u verzekerd als u (tijdelijk) niet kunt werken. U krijgt dan een uitkering bij ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. UWV of een verzekeringsmaatschappij betaalt deze uitkeringen uit. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen alle belanghebbenden bezwaar en beroep instellen tegen een besluit. De werknemer, de werkgever en een bestuursorgaan. Werkgevers zijn eigenrisicodrager en kunnen als belanghebbende bij het besluit bezwaar maken tegen toekenning van een WW, ZW of WGA-uitkering aan de werknemer. Een arbeidsrecht advocaat kan u bijstaan bij bezwaar en beroep.

Schadevergoeding
Een bestuursorgaan kan aansprakelijk worden gehouden als die een besluit heeft genomen om in uw uitkering te korten of die stop te zetten of een aanvraag af te wijzen. Indien u schade heeft geleden door een onrechtmatig besluit van een uitkeringsinstantie, dan kunt u schadevergoeding eisen bij het bestuursorgaan zelf. Als uw verzoek wordt afgewezen, of het bestuursorgaan niet binnen 8 weken reageert, dan kunt u de rechter verzoeken een schadevergoeding toe te kennen. 
In gevallen als het bestuursorgaan zich beroept op een besluit die onrechtmatig tot stand is gekomen, kan een advocaat beoordelen in hoeverre de onrechtmatigheid toegerekend kan worden en of er sprake is van eigen schuld of risico aan de kant van de aanvrager. Naast aansprakelijk stellen, moet beroep worden aangetekend tegen de intrekking van het besluit. Vorderen van schadevergoeding kan bij de bestuursrechter, de civiele rechter of de . Het uitkeringsstelsel is buitengewoon ingewikkeld. Bij geschillen is het daarom verstandig om uw zaak te laten kijken door een sociale zekerheidsrecht advocaat. 

Kort geding bij spoedeisend belang
Indien er sprake is van een spoedeisend belang, dan kunt u in het proces van bezwaar of beroep een kort geding instellen. Het besluit van het bestuursorgaan blijft geldig, maar u wilt dat de werking van het besluit per direct wordt gestopt. Bijvoorbeeld bij een besluit van de gemeente of UWV om uw uitkering stop te zetten en u plotseling in de financiële problemen komt en uw vaste lasten niet kunt betalen. De voorzieningsrechter kan beslissen dat het UWV of de gemeente voorlopig door moet gaan met het uitbetalen van uw uitkering. Dit geldt ook voor besluiten over zorg en hulp vanuit WMO door de gemeente en de SVB over AOW, kinderbijslag en het Persoonsgebonden budget (PGB).
De rechter kan kiezen om de zaak ”kort te sluiten” dat inhoud dat in de beroepsprocedure meteen een einduitspraak wordt gedaan. U kunt hiervoor een sociale zekerheidsrecht advocaat inschakelen.  

Mediation of advocaat
In het civiele recht is mediation inmiddels een bekend begrip, maar het komt steeds vaker voor dat geschillen tussen burgers en bestuurorganen door mediation worden opgelost. Ook als het om uitkeringen gaat. De uitvoerende overheid die de regels toepast conform de richtlijnen en de burger die zich niet begrepen voelt door de overheid waardoor processen lang kunnen duren.
Niet altijd valt op te maken of een dossier zich leent voor mediation, en bestaat de mogelijkheid om voor mediation te kiezen nadat een zaak aanhangig is gemaakt bij een rechterlijke instantie. Het initiatief ligt bij u. Door mediation wordt tijd en kosten bespaart en kan invloed op de uitkomst van het conflict worden uitgeoefend. Een sociale zekerheidsrecht mediator kan u bijstaan in uw zaak. Soms kan een sociale zekerheidszaak vanwege de situatie en aard van het geschil en de houding van partijen niet door een mediator worden opgelost, en is vragen om de oordeel van de rechter onvermijdelijk. Vanwege de complixiteit van het proces in het sociale zekerheidsrecht, is het raadzaam om een sociale zekerheidsrecht advocaat in te schakelen.  

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over sociale zekerheidsrecht. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij bestuursrechtelijke procedures en geschillen.  

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding

Sociale Zekerheidsrecht van A t/m Z

A B C D F G I K L M N O P R S T U V W Z