Grondrechten

Grondrechten advocaten inschakelen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Grondrechten
Grondrechten zijn fundamentele rechten die u heeft om een menswaardig bestaan te lijden en die u persoonlijke vrijheid verzekeren. De overheid mag niet aan uw grondrechten komen. Deze grondrechten zijn opgenomen in de Nederlandse Grondwet en in een groot aantal internationale verdragen, waaronder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het Handvest van Grondrechten van de Europese Unie, het Internationale Verdrag voor Burger- en Politieke Rechten, het Internationale Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele Rechten en het Internationale verdrag voor de Rechten van het Kind. Grondrechten vormen het fundament bij procedures voor de Nederlandse rechter en in procedures voor internationale tribunalen zoals het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Mensenrechtencomité in Geneve.

Klassieke Grondrechten & Klassieke Grondrechten
Gelijke behande­ling en discriminatie­verbod, Nederlander­schap; vreemdeling; uitlevering; recht tot verlaten van land, Gelijke benoembaar­heid, Kiesrecht, Petitierecht, Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod, Vrijheid van vereniging, Vrijheid van vergadering en betoging, Privacy, Onaantastbaar­heid lichaam, Huisrecht,  Briefgeheim, Onteigening, Vrijheidsontne­ming, Geen straf zonder wet; Nulla poena-beginsel, Ius de non evocando; Wettelijke toekenning rechter, Rechtsbijstand, Werkgelegenheid; rechtspositie werknemers; arbeid, Bestaanszeker­heid; welvaart; sociale zekerheid, Milieu, Volksgezond­heid; woonge­le­gen­heid; ontplooiing, Het openbaar en bijzonder onderwijs. Bij schending van de klassieke grondrechten kan men daartegen in rechte opkomen. Bij schending van de sociale grondrechten kan dat meestal niet. 

Toetsingsverbod
Bij de discussie over grondrechten speelt de Nederlandse Grondwet een ondergeschikte rol. Dat komt door het toetsingsverbod: de inhoud van wetten mogen niet aan de Grondwet worden getoetst (artikel 120 Grondwet). Het toetsingsverbod geldt niet voor internationale verdragen. Vandaar dat in de Nederlandse rechtspraak de grondrechten die zijn neergelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van Mensen (EVRM) en het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie een grote rol spelen. 

Recht op eerlijk proces
“Ieder heeft bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging recht op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter.” Nederland is van plan om de bepaling op te nemen in de Grondwet. Dit is al in internationale verdragen geregeld. In het strafrecht en civiele recht beschermt artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens het recht op een openbare zitting voor een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank binnen een redelijke termijn, de aanname van onschuld en andere basisrechten voor verdachten. Iedereen moet toegang krijgen tot de rechter en op rechtsbijstand. 

Demonstratierecht
 Wilt u als organisatie of groep maatschappelijke kwesties aankaarten via een demonstratie of protest, wilt u de Nederlandse of buitenlandse overheid bewuster maken over bepaalde thema’s en via protesten onder druk zetten om bepaalde beleid in te voeren of die te veranderen, dan is het raadzaam om vooraf aan de demonstratie juridische adviezen in te winnen. Om protesten te organiseren zijn de juiste locaties nodig om de boodschap goed over te brengen. Iedereen mag demonstreren, zonder dat je daarvoor een vergunning nodig hebt. Wel moet je een demonstratie van tevoren aanmelden bij de gemeente, zodat de burgemeester en de politie zich goed kunnen voorbereiden en er afspraken kunnen worden gemaakt. Elke gemeente heeft zijn eigen regels. Bij landelijke protesten zal er bij elke gemeente apart gemeld moeten worden. De gemeente kan beslissen over het aantal mensen die bij elkaar kunnen komen en de locaties bepalen waar gedemonstreerd mag worden. Het recht om te demonstreren is een fundamentele grondrecht. Als u belemmerd bent door de overheid om te demonstreren, uw rechten zijn geschonden door de politie, u ten onrechte staande bent gehouden, zonder opgave van redenen gefouilleerd bent of onterecht in de cel bent beland gedurende een demonstratie, kunt u een mensenrechten advocaat inschakelen.

Eigendomsrecht
Het eigendomsrecht is een grondrecht. Eigendom wordt verkregen door zaakvorming, natrekking, vermenging, overdracht, toe-eigening, vinderschap, schatvinding, vruchttrekking, verjaring en aanwas. Zowel bij koop, verkoop, schenking en ruilen heeft men te maken met het eigendomsrecht. Kenmerken eigendomsrecht: Het is een absoluut recht, je bent eigenaar van alle bestanddelen en heeft het betrekking op geïndividualiseerde zaken. Zaken zijn onderverdeeld in roerende zaken en onroerende zaken. Woning, een stuk grond of een bedrijfspand zijn onroerende zaken. Roerende zaken zijn bijvoorbeeld meubels, een auto, gas, elektriciteit, aandelen en obligaties. Heeft u te maken met grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen die uw eigendomsrecht aantast of zijn er andere zaken die spelen waarbij sprake is van schending van uw eigendomsrecht, dan verdient u adequate rechtsbescherming. Kunt u niet uw recht op het ongestoord genot van eigendom gebruikmaken, heeft u te maken met inbreuken op het eigendomsrecht, zoals ontneming van eigendom of regulering van eigendom, dan is het raadzaam om een overheidsrecht advocaat in te schakelen.

Vrijheid van meningsuiting
Zonder persvrijheid is er geen democratie. Publicaties en uitingen op internet vallen over het algemeen onder het recht op vrijheid van meningsuiting. Het verbieden van een publicatie is een beperking op het recht van vrijheid van meningsuiting. Omdat de vrijheid van meningsuiting gezien wordt als een grondrecht is zo’n beperking slechts beperkt mogelijk. Indien u te maken heeft met beperking van meningsuiting en censuur, dan is het beperken van de vrijheid van meningsuiting door voorafgaand aan de publicatie van die uiting controle uit te oefenen en/of wijzigingen in die uiting op te leggen, dan is het raadzaam om een grondrecht mediarecht advocaat in te schakelen.  

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over grondrechten. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij overtreding, schade, aansprakelijkheid, geschillen en procedures. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding

Grondrechten van A t/m Z

B C D E G I J M O P R S V