Grondrechten

Grondrechten advocaten melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl

Grondrechten zijn fundamentele rechten die u heeft om een menswaardig bestaan te lijden en die u persoonlijke vrijheid verzekeren. De overheid mag niet aan uw grondrechten komen. Deze grondrechten zijn opgenomen in de Nederlandse Grondwet en in een groot aantal internationale verdragen, waaronder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het Handvest van Grondrechten van de Europese Unie, het Internationale Verdrag voor Burger- en Politieke Rechten, het Internationale Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele Rechten en het Internationale verdrag voor de Rechten van het Kind.

Grondrechten vormen het fundament bij procedures voor de Nederlandse rechter en in procedures voor internationale tribunalen zoals het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en het Mensenrechtencomité in Geneve. Bent u van mening dat u beperkt wordt in een van de volgende grondrechten, neem dan contact op met onze grondrechten advocaten.

 1. Gelijke behande­ling en discriminatie­verbod
 2. Nederlander­schap; vreemdeling; uitlevering; recht tot verlaten van land
 3. Gelijke benoembaar­heid
 4. Kiesrecht
 5. Petitierecht
 6. Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
 7. Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod
 8. Vrijheid van vereniging
 9. Vrijheid van vergadering en betoging
 10. Privacy
 11. Onaantastbaar­heid lichaam
 12. Huisrecht
 13. Briefgeheim
 14. Onteigening
 15. Vrijheidsontne­ming
 16. Geen straf zonder wet; Nulla poena-beginsel
 17. Ius de non evocando; Wettelijke toekenning rechter
 18. Rechtsbijstand
 19. Werkgelegenheid; rechtspositie werknemers; arbeid
 20. Bestaanszeker­heid; welvaart; sociale zekerheid
 21. Milieu
 22. Volksgezond­heid; woonge­le­gen­heid; ontplooiing
 23. Het openbaar en bijzonder onderwijs

Grondrechten van A t/m Z

B D E G O P