Misstanden Melden

Misstanden melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl.

Misstanden
Geruchten zijn geen basis voor verder onderzoeken van een melding, u moet zelf de misstand gezien of gehoord hebben. Een persoonlijke arbeidsconflict is geen misstand. Onder een misstand wordt verstaan:

 • schending wettelijk voorschrift
 • gevaar volksgezondheid
 • gevaar veiligheid personen
 • gevaar aantasting milieu
 • gevaar functioneren overheid, organisatie of bedrijf als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Misstand Melden
U bent ambtenaar, medewerker in het bedrijfsleven, met of zonder arbeidscontract, een zzp’er, vrijwilliger, flexwerker of stagiaire en u bent getuige van misstanden binnen een organisatie, dan kunt u in eerste instantie de misstand binnen de eigen organisatie melden. Dit kan bij de direct leidinggevende of bij de vertrouwenspersoon integriteit in uw organisatie. Wordt u daar niet gehoord, bent u het niet eens met de uitkomsten van het onderzoek, of heeft u goede reden de misstand niet binnen de organisatie te melden, of heeft uw melding tot repercussies geleid waardoor u niet (meer) in aanmerking komt voor promotie, bent overgeplaatst of ontslagen, dan kunt u hier melden.  

Integriteitschending melden
Onder Integriteitsschending wordt verstaan:

 • belangenverstrengeling;
 • misbruik van bevoegdheden of positie;
 • manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie;
 • onverenigbare functies/bindingen/activiteiten;
 • strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude of corruptie;
 • (strafbare) misdragingen buiten werktijd;
 • verspilling en misbruik eigendommen van overheid of bedrijf.

U bent ambtenaar, medewerker in het bedrijfsleven, met of zonder arbeidscontract, een zzp’er, vrijwilliger, flexwerker of stagiaire en u bent getuige van het feit dat een werknemer, werkgever, ambtenaar of bestuurder zich niet aan de regels of gedragscodes houdt of het niet zo nauw nemen met de integriteitsregels, dan kunt u eerst binnen de eigen organisatie melden. Dit kan bij de direct leidinggevende of bij de vertrouwenspersoon integriteit in uw organisatie. Wordt u daar niet gehoord, bent u het niet eens met de uitkomsten van het onderzoek, of heeft u goede reden de misstand niet binnen de organisatie te melden, of heeft uw melding tot repercussies geleid waardoor u niet (meer) in aanmerking komt voor promotie, bent overgeplaatst of ontslagen, dan kunt u hier melden. 

Integriteitsonderzoek
Als binnen uw organisatie u vermoeden heeft dat een werknemer zich schuldig maakt aan het schenden van de integriteit, intimidatie, corruptie,  discriminatie, pesten, bedrijfsfraude of andere ontoelaatbaar gedrag, dan is het raadzaam om een onafhankelijk, extern onderzoek uit te laten voeren. Een integriteitsonderzoek kan helderheid bieden en kunnen geruchten of vermoedens met feiten worden onderbouwd of juist worden ontzenuwd. Door onderzoek te laten uitvoeren door een externe bureau geeft u een duidelijk signaal af en gaat een preventieve werking van uit. Indien u overgaat tot onderzoek, dan is het raadzaam om een onderzoeksbureau in te schakelen die jarenlange kennis en ervarig heeft in integriteitsonderzoeken en fraudeonderzoeken. 

Advocaat als onafhankelijk onderzoeker
Indien u als onderneming of organisatie vermoedens heeft van misstanden en onregelmatigheden, dan is het raadzaam om een advocaat in te schakelen die ingewikkelde feitenonderzoeken kan doen. Een advocaat-onderzoeker is transparant, integer, objectief, onafhankelijk, deskundig en zorgvuldig. Deze verplichting heeft de advocaat jegens zijn opdrachtgever, en jegens alle andere betrokkenen bij het onderzoek en derden. Dit geldt ook voor onderzoek dat voor intern gebruik is bedoeld. De bevindingen van de advocaat in een verslag vastlegt, kan zowel voor zijn opdrachtgever als derden ter beschikking worden gesteld. Indien u een advocaat-onderzoeker inschakeld, mag u geen bestaande cliënt zijn van de advocaat en mag u als opdrachtgever geen zeggenschap hebben over de inhoud van het rapport; het onderzoeksrapport is volledig transparant over wat niet is onderzocht en welke informatie niet is gebruikt en het rapport geeft een zo volledig mogelijk beeld van het onderwerp van onderzoek. Het onderzoeksrapport moet alle relevante feiten en omstandigheden bevatten, het moet duidelijk zijn waarop de bevindingen in het onderzoeksrapport zijn gebaseerd en er moet hoor en wederhoor zijn toegepast met degenen die onderwerp van onderzoek zijn. Kortom, als u een advocaat inschakelt voor onafhankeljk onderzoek, dan kan die niet de rol van de advocaat als belangenbehartiger vervullen. Advocaten kunnen worden ingezet bij fraudeonderzoeken, rechtmatigheidsonderzoeken, feitenonderzoeken, compliance onderzoek, integriteitsonderzoeken en corporate investigations. 

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over misstanden en integriteitsschending binnen een organisatie. Bij integriteitsonderzoeken, aankaarten van misstanden, conflict over beleid en cultuur binnen een organisatie en voeren van procedures is het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding>>>

Misstanden Melden van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z