Letselschade

Letselschade melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl

Letselschade
Letselschade valt over het algemeen onder te verdelen in twee categorieën: Materiële schade en Immateriële schade. Letselschade kan iemand oplopen op het werk, in het verkeer, door een medische fout, door een misdrijf, door ’n ondeugdelijk of gebrekkig product en door andere oorzaken.

Onrechtmatige daad
Indien u letselschade heeft opgelopen en de tegenpartij aansprakelijk wil stellen en schadevergoeding eist, dan is het van belang om eerst de onrechtmatige daad vast te stellen. Een onrechtmatige daad is handelen of nalaten waardoor iemand een ander schade toebrengt. U heeft recht op schadevergoeding bij een onrechtmatige daad, de onrechtmatige daad is toerekenbaar aan de veroorzaker, er is schade, er is een causaal verband tussen de onrechtmatige daad en de schade en de geschonden norm beschermt tegen de veroorzaakte schade. 

Wanprestatie
Bij wanprestatie ontstaat een schadevergoedingsplicht. Wanprestatie ontstaat wanneer een verplichting uit een overeenkomst niet wordt nagekomen, op grond van de wet, op grond van de gesloten overeenkomst zelf. Indien u letselschade heeft opgelopen en de tegenpartij aansprakelijk wil stellen en schadevergoeding eist, dan is het van belang om eerst de wanprestatie vast te stellen. Als een zorgverlener fouten maakt, onzorgvuldig handelt of tekort schiet, en er is schade ontstaan en de zorgverlener valt de schade te verwijten, dan heeft u recht op schadevergoeding. We spreken dan van wanprestatie. De zorgverlener is de verplichting om u deskundig te behandelen niet nagekomen. Er kunnen ook geschillen ontstaan over een resultaatsverbintenis en een  inspanningsverplichting bij een medische behandelingsovereenkomst. Bijvoorbeeld een chirurgische cosmetische ingreep die niet tot het gewenst resultaat heeft geleid en geschillen ontstaan over in welke mate de chirurg het resultaat kan worden verweten. Om te bepalen of er sprake is van wanprestatie is het raadzaam om een advocaat in te schakelen bij niet nakomen medische behandelingsovereenkomst. 

Schadevergoeding
U heeft vaak recht op schadevergoeding voor de opgelopen letselschade. De aansprakelijke partij dient de werkelijk geleden en te lijden schade te vergoeden. De totale schadevergoeding kan bestaan uit verschillende schadefactoren zoals: medische kosten, materiële schade, inkomensschade, verlies zelfwerkzaamheid, wettelijke rente en kosten voor deskundige bijstand, kosten ter voorkoming of beperking van schade, kosten ter vaststelling van schade, kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid, incassokosten, eigen risico zorgverzekering, kosten fysiotherapie, beschadiging goederen, misgelopen inkomsten, misgelopen promotie, studievertraging, reiskosten, kosten huishoudelijke hulp, kosten aangepaste woning, kosten kinderopvang en huisdierenopvang, verlies aan verdienvermogen, extra posten bij inkomensverlies van freelancers, ZZP’ers of een eenmanszaak, kosten zonder nut, aangepaste vakantie, aangepaste sportbeoefening, schade kleding, bril of mobiele telefoon, waardevermindering auto. Naast lichamelijke letsel dat vergoed wordt, kan ook smartengeld vergoed bij immateriële schade zoals het verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde en bij geestelijke letsel zoals shock, trauma, nachtmerries, etc als gevolg van de onrechtmatige daad. 

Procedure
Afhankelijk van de aard van de zaak en/of hoogte van het geeiste schadebedrag kunt u een civielrechtelijke procedure aanspannen. Indien er sprake is van een spoedeisend belang, bijvoorbeeld als de wederpartij weigert (een deel van) de schadevergoeding te betalen, dan is een snelle uitspraak van de rechter gewenst. In een spoedprocedure wordt de civiele rechter verzocht om een snelle (voorlopige) beslissing te nemen over de schade en schadevergoeding. De uitspraak in een kort geding is geen definitieve oordeel. Hoger beroep kan worden ingesteld om een bodemprocedure bij het gerechtshof te starten, maar vaak respecteren beide partijen de voorlopige uitspraak van de voorzieningsrechter. De gedaagde is niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Dit geldt wel voor de eiser. 

Mediation of advocaat
De afwikkeling van letselzaken is complex en kan in sommige gevallen lang duren. Afhankelijk van de letselschade die is ontstaan op basis van een onrechtmatige daad of een situatie waar de verzekeraar de wederpartij is, is het van belang om de zaak na te laten kijken door een juridische dienstverlener. Indien beide partijen niet in een lange, ingewikkelde en slepende rechtsproces verwikkeld willen raken, met het risico dat de uitkomsten onbevredigend zijn, dan is mediation een uitkomst. Soms kan de aansprakelijkheid voor de schade en toekennen van schadevergoeding vanwege de situatie en aard van het geschil of conflict en de houding van partijen niet door een mediator worden opgelost, en is procederen en vragen om een oordeel van de rechter onvermijdelijk. Een advocaat kan u hierin bijstaan, zodat maximale vergoeding kan worden geëist of voorkomen wordt dat maximale vergoeding wordt geëist. U wilt niet in een lange, ingewikkelde en slepende rechtsproces belanden en daarom is het verstandig om een gespecialiseerde maar ook ervaren letselschade advocaat in te schakelen die volledig uw belangen zal dienen en het maximale vergoeding voor u zal opeisen.

Kosten
Meld.nl heeft vooraf voor u naar de mogelijkheden gekeken om uw kosten te beperken, want advocaten, mediators en juristen zijn duur. In het slechtste geval moet u de kosten zelf dragen, maar het kan ook zijn dat niet u, maar de overheid, de rechtsbijstandsverzekeraar of de tegenpartij de kosten betaalt.

Zodra wij het ingevulde formulier hebben ontvangen, analyseren wij uw melding en toetsen wij uw zaak op risico’s en kansen en of het (financieel) haalbaar is om een zaak te starten. Is dat het geval, dan gaan wij op zoek naar een dienstverlener binnen ons netwerk die het meest geschikt is om uw zaak op te pakken. Meld.nl werkt ook met zelfstandige (juridische) dienstverleners. Die hebben de expertise, maar niet de overhead van een grote kantoor. Zo komt u niet achteraf voor vervelende verrassingen te staan. U bent vrij in uw keuze om een opdracht met de dienstverlener aan te gaan. 

Privacy
Meld.nl verwerkt persoonsgegevens in het kader van het realiseren van zijn doelstellingen. De bijzondere persoonsgegevens verwerken wij enkel na uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming wordt u gevraagd bij het invullen van het meldformulier. Er wordt daarbij strikt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens en uw persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd conform de AVG-normen.

U kunt bij Meld.nl terecht voor al uw vragen over letselschade. Het raadzaam om tijdig juridisch hulp in te schakelen bij schade, claims,  geschillen, aansprakelijkheid en procedures. 

Neem direct contact op en laat uw melding toetsen door Meld.nl.
Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar. 

Doe hier uw melding>>>

Letselschade van A t/m Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z